Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Організаційно-правові форми інвестиційної діяльності

Для досягнення мети інвестиційної діяльності - отримання при­бутку чи досягнення соціального ефекту необхідна організація, яка передбачає здійснення цієї діяльності відповідно та в межах установленого законодавством порядку. Цей порядок обумовле­ний формами власності, способами розмежування повноважень власника щодо інвестованих ним коштів, вимогами чинного за­конодавства, бажаннями інвестора тощо. Організаційна форма інвестиційної діяльності вказує на особливості правового стану суб'єкта інвестиційної діяльності, порядок здійснення ним пов­новажень з керівництва, визначає не заборонені чинним законо­давством види інвестиційної діяльності, керівні органи, межі та порядок відповідальності за інвестиційними зобов'язаннями. Ви­значення та врахування цих особливостей сприяє оптимальній організації інвестиційної діяльності, дозволяє більш цілеспря­мовано домагатися поставленої мети інвестиційної діяльності, зменшивши при її здійсненні до мінімуму елементи ризику, і цим самим найбільш сприятливим для себе способом забезпе­чити захист інвестиційних прав та інтересів.

Оскільки метою інвестиційної діяльності є отримання при­бутку, то вона є видом підприємницької діяльності і відповідно до ч. 1 ст. 45 ГК України як вид підприємницької діяльності може здійснюватися в будь-яких організаційних формах на ви­бір підприємця-інвестора. Саме волевиявлення інвестора чи учасника інвестиційної діяльності є основним фактором у виборі організаційної форми здійснення інвестиційної діяльності.

Організаційно-правова форма інвестиційної діяльності без­посередньо визначає межі інвестиційної правосуб'єктності, пе­редбачає порядок створення суб'єктів інвестиційної діяльності, правовий стан їх засновників, особливості діяльності суб'єкта, компетенцію керівних органів, особливості та наслідки припи­нення інвестиційної діяльності або суб'єкта інвестиційної ді­яльності. Виходячи з аналізу визначень організаційно-правової форми підприємництва, що надані в юридичній літературі, і вра­ховуючи специфіку інвестиційної діяльності як виду підприєм­ництва організаційно-правову форму інвестиційної діяльності можна визначити як обраний інвестором чи учасником інвес­тиційної діяльності спосіб управління коштами, що е у власно­сті інвестора або передані учаснику, у порядку і на умовах, ви­значених законодавством України, що відображає спеціальну інвестиційну правосуб'єктність, правовий стан коштів і спе­ціалізацію.

Відповідно до чинного законодавства організаційно-правові форми інвестиційної діяльності можна об'єднати в три групи:

- інвестиційна діяльність без створення юридичної особи, що пе­редбачає самостійне здійснення фізичною особою інвестиційної діяльності за рахунок належних чи переданих їй коштів;

- інвестиційна діяльність, що здійснюється з метою створення юридичної особи;

- інвестиційна діяльність юридичних осіб, які створені як з метою здійснення інвестиційної діяльності, так і тих, для яких інвестиційна діяльність не є основним видом діяльності.

Кожна з визначених законодавством України організаційно- правових форм має свої особливості, пов'язані як із процесом її створення та організації, так і з можливостями здійснення ба­жаного виду інвестиційної діяльності та її режимом.

Інвестиційна діяльність здійснюється в різних організаційно- правових формах, серед яких найбільш поширеними є:

- інвестиційні фонди, які можуть бути корпоративними чи па­йовими. Корпоративний інвестиційний фонд - це інститут спільного інвестування, який створюється у формі відкрито

го акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування. Пайовий інвестиційний фонд — це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результа­тів її господарської діяльності;

- страхові компанії, які забезпечують підприємцям захист від інвестиційних ризиків, а залучені за рахунок страхових внесків кошти можуть самостійно вкладати в інвестиційні проекти;

- кредитні спілки, які акумулюють кошти фізичних та юриди­чних осіб і відповідно до їх статуту видають за рахунок

пайового фонду позички своїм членам, у тому числі під заста­ву, а також іншим кредитним спілкам, а отримані внаслідок кредитної діяльності кошти спрямовують на інвестиційні цілі;

- холдингова компанія - це суб'єкт господарювання, який во­лодіє контрольними пакетами акцій інших, одного або біль­ше, суб'єктів господарювання;

- лізингові компанії, що здійснюють довгострокову оренду об­ладнання за рахунок операцій з купівлі у виробника такого обладнання та наступної передачі його в оренду;

- фірма-девелопер, бере на себе відповідальність щодо реаліза­ції інвестиційного проекту: здійснює пошук найбільш вигід­ного об'єкта інвестування, розробку інвестиційного проекту, його фінансування і введення в експлуатацію (як правило, будівельно-підрядні фірми);

- фірми-ріелтери - посередники на ринку нерухомості, що пра­цюють на комісійних засадах з продавцем нерухомості;

- інжиніринго-консалтингові фірми - фірми, які на договір них засадах розробляють бізнес-плани та іншу інформацій ну, науково-технічну, проектно-кошторисну документацію для інвестора;

- інші види організаційно-правових форм інвестиційної ді­яльності1 .

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+