Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Правовий статус іноземних інвесторів

Законодавство України визначає широке коло іноземних інвесторів; це суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України. До них належать:

- юридичні особи, утворені за іншим законодавством, ніж за­конодавство України;

- іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України;

- іноземні держави;

- міжнародні урядові та неурядові організації;

- інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, визначені законом.

Зазначений перелік в основному відповідає колу учасників цивільних правовідносин, передбачених законодавством Украї­ни. Однак законодавець вказує, що інвесторами можуть бути й інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності. Громадян Укра­їни не віднесено до іноземних інвесторів.

У юридичній літературі висловлюється сумнів щодо доцільно­сті внесення в перелік суб'єктів іноземного інвестування інозем­них держав. Так, О. Любич вважає це неприпустимим з точки зору абсолютного імунітету держави, основу якої складає її суверені­тет1 . Отже, В.М. Коссак вважає цю позицію автора спірною, адже сучасна доктрина міжнародного права не розглядає суверенітет дер­жави як абсолютну категорію і підтверджує можливість його обме­ження за певних умов. Щоправда, як прогалину нормативної бази слід відзначити відсутність у Цивільному кодексі серед переліку суб'єктів цивільних правовідносин іноземних держав .

Правове положення іноземного інвестора тісно пов'язане з правовим режимом іноземних інвестицій. Правовий статус іно­земних інвесторів визначається насамперед національним зако­нодавством держави, на території якої здійснюється інвестиція. Інвестиційне законодавство, як правило, не застосовує колізій­ний метод регулювання, тому відносини щодо здійснення інвес­тицій регулюються законодавством країни, яка приймає інозем­ну інвестицію. Але вплив на статус останнього мають міжнаро­дні договори, зокрема про взаємний захист інвестицій.

У науковій літературі нерідко ототожнюють правовий статус іноземного інвестора та створеної ним в результаті інвестицій­ної діяльності юридичної особи, наприклад, спільного підприєм­ства3 . На наш погляд, не зовсім правильно, оскільки якщо іно­земний інвестор займається інвестиційною діяльністю шляхом створення юридичної особи, то, крім спеціального законодавст­ва про іноземні інвестиції, застосовуються нормативні акти, які регулюють підприємницьку діяльність. І тому незалежно від

1 Любич О. Правовеє регулирование иностраннмх инвестиций в Республике Беларусь // Хозяйство й право. - 1993. - № 10. - С. 66.

2 Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. - Л: Центр Європи, 1999. - С. 45-46.

3 Кабалкин А. Правовой статус иностранньїх инвесторов в Российской Федера» ции // Иностранньїе инвестиций в странах СНГ й Великобритании. - М., 1992. - С. 23.


організаційної форми всі підприємства з іноземними інвестиці­ ями можна поділити на два види:

- підприємства, які повністю належать іноземному інвестору;

- підприємства, у статутному фонді яких є частка іноземного інвестора.

Способи створення таких підприємств різні. Один з них - реєстрація у встановленому порядку новоствореного підприємс­тва, яке належить іноземному інвестору, або спільного підприєм­ства, а інший - придбання іноземним інвестором частки стату­тного фонду (паю, акції) у вже створеному підприємстві.

Цей підхід підтримує і обґрунтовує В.М. Коссак, на думку якого необхідно розрізняти правовий статус юридичної особи з участю іноземних інвестицій та правовий статус іноземного ін­вестора. Правовий статус самого іноземного інвестора визнача­ється лише інвестиційним законодавством. Створення юридич­ної особи або здійснення інвестицій в іншій формі є одним із способів легалізації іноземного інвестора на території України. Підприємство, створене іноземним інвестором, є об'єктом інвес­тиційної діяльності. Юридична особа, незалежно від іноземного інвестора (власника), має певні права та обов'язки, які виника­ють у процесі підприємницької діяльності[1].

У науковій літературі підприємство визначається і як об'єкт, і як суб'єкт правових відносин. Українське ж законодавство не дає прямої відповіді на це питання, хоч у науковій літературі тенденція визначення підприємства як суб'єкта правових відно­син переважає[2].

Правовий статус особи визначає сукупність її суб'єктивних прав та обов'язків. Іноземні інвестори можуть реалізовувати надане їм право здійснювати інвестиції без особливого держав­ного дозволу, застосовуючи різні способи, більшість з яких на­звані в законодавстві. Це - часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами або придбання частки у діючих підприємствах; ство­рення підприємств, що повністю належать іноземним інвесто­рам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юри­дичних осіб або придбання у власність діючих підприємств по­вністю; придбання прямо не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, у тому числі будинків, квартир, приміщень, обладнання, транспортних засобів та інших об'єктів власності, шляхом прямого одержання майна та майнових ком­плексів у формі акцій, облігацій та інших цінних паперів; при­дбання самостійно або за участю українських юридичних чи фізичних осіб прав користування землею та концесій на вико­ристання природних ресурсів на території України; придбання інших майнових прав.

Право на інвестиційну діяльність може здійснюватися і в інших формах, зокрема на основі договорів із суб'єктами госпо­дарської діяльності України. Таким чином, правовий статус іно­земного інвестора в частині форм здійснення інвестицій визна­чений законодавством.

Аналізуючи основні моменти правового статусу іноземних ін­весторів при здійсненні іноземних інвестицій у вигляді реінвесто- ваних коштів, на думку В.М. Коссак, слід звертати увагу на таке:

- реінвестовані цінності виступають, як правило, у вигляді ко­штів, одержаних у результаті інвестиційної діяльності;

- має значення цільове призначення цих коштів; вони повинні вкладатися в об'єкти інвестиційної діяльності;

- джерелом їх надходження є інвестиційна діяльність у ме­жах країни, тобто за своїм походженням реінвестовані кош­ти не є іноземним капіталом, оскільки останній ввозиться в країну з іншої держави;

- власником прибутку (доходу), одержаного в результаті пер­винного інвестування, є іноземний інвестор, але як реінвесто­вані повинні розглядатися не просто кошти, одержані інвес­тором в результаті інвестиційної діяльності, а частина (або весь) прибуток (дохід), який йому передано у власність та інвестовано знову відповідно до чинного законодавства.

Це дозволило авторові визначити реінвестовані кошти як прибуток (дохід)? одержаний іноземним інвестором відповідно до закону або договору в результаті здійснення інвестицій та вкладення на території України в об'єкти інвестиційної діяльності[3].

Основним критерієм віднесення особи до категорії інозем­ного інвестора є два моменти. По-перше, для фізичної особи-іно- земця - постійне місце проживання, а для інших суб'єктів - місцезнаходження за межами України. По-друге, повинна мати місце діяльність, пов'язана із реалізацією іноземних інвестицій у передбачених законом формах. Віднесення особи до категорії іноземних інвесторів, поширення державно-правових гарантій і пільг можливе за умови, якщо кошти, майно та інші види інвести­цій вкладаються в об'єкти інвестиційної діяльності з метою одер­жання прибутку або досягнення соціального ефекту. При визна­ченні правового статусу іноземних інвесторів слід пам'ятати, що до іноземних інвесторів застосовуються положення чинного за­конодавства України, які стосуються їх безпосередньо, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності та нерезидентів.[1] Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. - Л, 1999. - С. 46-47.

[2] Власник і право власності / За ред. Я. Шевченко. - К.: Наукова думка, 1994.

- С. 77.

[3] Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. - Л: Центр Європи, 1999. -С. 55.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+