Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

14.3. Угоди про усунення подвійного оподаткування

При здійсненні іноземного інвестування в підприємців досить часто виникає проблема подвійного оподаткування, оскільки отри­мані ними доходи можуть двічі обкладатися податком - як на території держави отримання доходів, так і на території держа­ви, резидентами якої вони є. А тому ефективним засобом уник­нення подвійного оподаткування є угоди про усунення подвійно­го оподаткування.

Подвійне оподаткування означає обкладання одного об'єкта окремих платників податку одним і тим же (або аналогічним) податком за один і той же період часу (найчастіше - податковий період). Зовнішнє подвійне оподаткування - це оподаткування, при якому стикаються національні законодавства у визначенні об'єкта оподаткування чи платника, розглядаючи його як зобо­в'язану особу за аналогією з законодавством іншої держави. Ре­алізація подвійного оподаткування може здійснюватися в різних формах (оподаткування одного й того ж об'єкта різними держа­вами, різне визначення платника податку тощо). Підставою вини­кнення подвійного оподаткування є різне законодавче регулюван­ня платника податку та джерела доходу в законодавстві різних країн і може доповнюватися неоднозначним правовим тлума­ченням податкових норм та елементів податкового процесу.

Усунення подвійного оподаткування може здійснюватися на підставі міжнародних угод, шляхом приведення в певну відпо­відність національних податкових законодавств.

Конкретними формами вирішення проблеми подвійного опо­даткування є міжнародні угоди про усунення подвійного опода­ткування. Першу таку угоду було підписано між Францією та Бельгією у 1843 році.

Міжнародні угоди, що регулюють податкові відносини, мож­на об'єднати в три групи:

1. Умовно-податкові — угоди, у яких питання оподаткування регулюються разом з іншими питаннями, які не становлять пред­мет податкового права.

2. Загальноподаткові — це угоди, які регулюють загальні, ос­новні проблеми оподаткування між договірними сторонами (угоди про усунення подвійного оподаткування).

3. Обмежено-податкові - це угоди, які обумовлюють застосу­вання механізму оподаткування стосовно конкретного виду по­датку, платника податку чи об'єкта оподаткування.

Основою для укладення угод між державами з питань уни­кнення подвійного оподаткування є Конвенція про усунення подвійного оподаткування (1992), яка найбільш часто застосо­вується державами при укладенні двосторонніх угод, а також сприяє переговорам між різними державами з питань укладен­ня таких угод.

Укладення угод про усунення подвійного оподаткування на­дає інвесторам країн, що уклали таку угоду, низку переваг:

- визначаються види доходів, які можуть обкладатися подат­ком тільки в одній державі. Так, наприклад, доходи від від­чуження рухомого майна обкладаються тільки в державі, ре­зидентом якої є особа, і це правило поширюється на продаж інвестицій у вигляді акцій, корпоративних прав та іншого рухомого майна;

- встановлюється максимально допустима ставка обкладання в одній із держав з деяких доходів, які можуть обкладатися податками у двох державах. Це правило найбільш часто застосовується до пасивних доходів: дивідендів, процентів, роялті;

- передбачається процедура відрахування податку, сплачено­го за кордоном, із загальних податкових зобов'язань суб'єк­та з доходів, які одночасно є об'єктами оподаткування у двох державах. Угода про усунення подвійного оподаткування стосується тільки тих податків, які прямо зазначені в цій угоді, і іноземний інвестор, після ознайомлення зі змістом угоди може використовувати найбільш вигідну для себе форму інвестування.

Угоди про усунення подвійного оподаткування переважно складаються з трьох частин. У першій частині встановлюється сфера дії угоди і вона, як правило, містить дві статті, що визнача­ють коло осіб, які охоплюються цією угодою, та надає перелік податків, про які йдеться в угоді. У другій частині визначаються податкові режими (регулюються межі юрисдикції кожної краї­ни щодо обкладення конкретних видів доходів і майна). Третя частина передбачає методи та порядок виконання угоди (поря­док відносин і співробітництва між компетентними органами щодо виконання угоди, узгоджений між сторонами метод усу­нення подвійного оподаткування, строк дії угоди).

Україною укладено низку договорів (угод, конвенцій) про усунення подвійного оподаткування. Це угоди з країнами СНД: Білоруссю, Росією, Молдовою, Вірменією, Узбекистаном, Туркменістаном, Киргизстаном, Грузією; із країнами Балтії, країнами Європи: Польщею, Угорщиною, Болгарією, Австрією, Німеччиною та ін.; із країнами інших регіонів: СІЛА, Китаєм, Туреччиною, Іраном та ін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+