Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Реклама як засоби маркетингових комунікацій

Основні суб’єкти рекламного процесу:

1. Рекламодавці.

Основні функції:

- визначення об'єктів реклами;

- планування витрат на рекламу;

- визначення особливостей рекламування залежно від поставлених

цілей;

- підготовка й передача вихідних матеріалів;

- допомога виконавцям у створенні рекламних матеріалів;

- затвердження текстів, сценаріїв і т.д.;

- оплата.

2. Рекламовиробник.

Основні функції:

- безпосереднє виробництво рекламного продукту виходячи з побажань замовника.

3. Розповсюджувач реклами Як виробників і розповсюджувачів часто в одній особі на ринку виступають рекламні агентства, які підрозділяються на агентства повного циклу й агентства, що спеціалізуються на наданні певних видів послуг.

Мета й види реклами:

Якісні цілі:

1. Формування у споживача певного рівня знань про товар або послугу.

2. Формування у споживача певного образу фірми.

3. Формування у споживача потреби в даному товарі або послузі.

4. Спонукання споживача до придбання саме цього товару.

5. Спонукання споживача звернутися в дану конкретну компанію.

6. Прагнення зробити конкретного споживача постійним покупцем даного товару або постійним клієнтом фірми.

7. Формування у інших фірм образу надійного партнера.

Всі ці цілі можна об'єднати в групи по завданнях, на рішення яких спрямована дана реклама. Залежно від цих завдань можна виділити триосновних види реклами:

1. Іміджева реклама. Її основне призначення: закріпити у свідомості широкого кола людей позитивний образ товару або фірми, формувати потреби в даному товарі й формувати у інших фірм образ надійного партнера.

2. Стимулююча реклама - найпоширеніший вид реклами. Основне завдання укладається в стимулюванні потреби в придбанні даного товару. Також до завдань: інформування споживача про товар. Спонуканні до придбання даного товару в даній фірмі, прискорення товарообігу.

3. Реклама стабільності - навіть при належному збуті товарів і послуг необхідно закріплювати отриманий результат. Існуючим споживачам товару періодично потрібне підтвердження правильності їхнього вибору.

Основне завдання: перетворення споживачів у постійних покупців, що лояльно ставляться не тільки до товару, але й до самої компанії, формування образу надійного партнера.

Кількісні цілі реклами, наприклад: збільшити нашу цільову аудиторію на 25%; залучити додатковий сегмент ринку, що складає з 10 000 чоловік; підвищити розпізнавання торговельної марки з 20 до 35 % у жінок 20 - 25 років. Кількісні цілі досягаються, в основному, стимулюючою рекламою.

Рекламні кошти і їхнє застосування

Для вибору коштів реклами необхідно знати їхньої характеристики, основними носіями яких є:

1. Вартість рекламного простору - ціна, яку необхідно заплатити за розміщення рекламного оголошення в даному носії реклами.

2. Корисна аудиторія - та частина аудиторії носія реклами, що є цільовою аудиторією для компанії рекламодавця. Відповідність носія реклами цільової аудиторії виражається відношення чисельності корисної аудиторії до загальної чисельності аудиторії даного носія.

3. Зважена чисельність корисної аудиторії - сума чисельності корисної аудиторії й тієї частини загальної аудиторії носія, що у точному значенні не становить цільову аудиторію, але, проте, впливає, даючи різного роду ради, повідомляючи інформацію й роблячи якийсь емоційний тиск. Для кожної із цих груп аудиторії встановлюється ваговий коефіцієнт нижче одиниці в залежності оцінки її передбачуваного впливу.

4. Пересічні аудиторії - аудиторії, загальні для декількох носіїв реклами.

5. Корисна непересічна аудиторія - число споживачів, кожний з яких знайомиться, принаймні, з одним з розглянутих носіїв реклами.

6. Охоплення аудиторії - процентне відношення корисної непересічної аудиторії до всієї цільової аудиторії.

7. Ступінь корисного проникнення - частка цільової аудиторії, охоплювана даним носієм реклами.

8. Валовий оцінний коефіцієнт (GRP) - середнє число контактів з носієм реклами, що доводиться на 100 представників цільової аудиторії.

Частковість - число можливих хоча б однократних контактів з носієм реклами, віднесене до числа публікацій.

Відповідно до Міжнародної Рекламної Асоціації можна виділити основні кошти торговельної реклами:

• реклама в пресі;

• друкована реклама;

• аудіовізуальна реклама;

• радіореклама;

• телевізійна реклама;

• рекламні сувеніри;

• зовнішня реклама;

• Інтернет-реклама;

• виставки і ярмарки (PR);

• поштова реклама ^їгеС;-тагк).

1. Реклама в пресі містить у собі різні рекламні матеріали, опубліковані в періодичній пресі.

Можна виділити дві основні групи:

- рекламні оголошення;

- різні публікації оглядово-рекламного характеру.

По об'єму реклама в пресі уступає лише телевізійній.

До основних достоїнств можна віднести:

- доступність;

- широту охоплення аудиторії;

- дешевше, ніж телевізійна;

- високу вибірковість аудиторії;

- оперативність;

- може бути багаторазово сприйнята.

2. Друкована реклама - рекламні кошти, розраховане винятково на зорове сприйняття, широко використовується в ході різних ділових зустрічей, презентацій, на ярмарках і виставках. Це:

• каталог - зброшуроване або переплетене друковане видання, що містить систематизований перелік великої кількості товарів, як правило, ілюстровані фотокартками товару;

• проспект - зброшуроване або переплетене друковане видання, що інформує про конкретний товар або групу товарів або, взагалі про фірму;

• буклет - не зброшуроване й непереплетене, а багаторазово або однократно сфальцьоване (складене) друковане видання. Може мати різні розміри й варіанти фальцювання, але в розгорнутому стані його розмір не повинен перевищувати розміру стандартного типографського друкованого аркуша;

• плакат;

• листівка.

3. Аудіовізуальна реклама - це кошти охоплюють досить більшу аудиторію і є дуже оперативним. Найбільш ефектні результати ці кошти дають при рекламі послуг або товарів масового попиту.

4. Радіореклама:

• радіоролик;

• радіооб'ява - інформація, що зачитується диктором;

• радіопередача рекламного характеру (огляди, інтерв'ю).

Достоїнства:

- велике охоплення аудиторії;

- оперативність;

- дешевше, ніж телевізійна реклама;

- можливість створення радіопередачі;

- менша нав'язливість, чим у телевізійної реклами;

- невисока вибірковість;

- маленька можливість звернутися до цільової аудиторії.

5. Телевізійна реклама є досить дорогими рекламними коштами й має постійну тенденцію до росту видатків. Має високий рівень охоплення аудиторії, сильним впливом на аудиторії (більшість схильне до візуального сприйняття інформації); хоч і не ярко вираженої, але вибірковістю аудиторії.

Основні види телереклами:

• рекламний ролик;

• рекламне оголошення;

• рядок, що біжить;

• телезаставка;

• передачі рекламного характеру;

• схована (непряма) реклама.

6. Рекламні сувеніри - широко застосовувані кошти, що є іміджевою рекламою.

7. Зовнішня реклама, серед різноманіття якої можна виділити:

• рекламні щити;

• перетяжки, баннери;

• світлові вивіски;

• електронне табло;

• екрани;

• рекламу на транспаранті й інші рекламні кошти, розташовані на вулиці.

Основні вимоги до зовнішньої реклами:

- залучати до себе увага;

- повинна бути короткою, зрозумілою й легко читатися.

Установка зовнішньої реклами вимагає узгодження з міською владою.

8. Інтернет реклама. Інтернет - глобальний віртуальний ринок, що не має територіальних обмежень.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+