Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Криві "ціна—споживання" та виведення кривих попиту

Досліджуючи криві "доход—споживання" та кри­ві Енгеля, ми виходили з припущення, що змінюєть­ся лише доход, а інші фактори попиту залишаються незмінними. Якщо змінити вихідні посилання, зафік­сувати як незмінний доход, а ввести в модель як еко­номічну змінну ціни, то можна побудувати криву "ціна—споживання".

Зниження цін на товар X призведе до повороту кривої бюджетних обмежень до нової точки її перети­ну з віссю X, більш віддаленої від початку координат. Якщо доход і ціни на інші товари залишаються не­змінним, то точка перетину з віссю Y залишиться по­передньою.

Крива "ціна—споживання" показує, як змінюєть­ся обсяг закупок товару X (точки Flt F2, F3 на рис. •Ь) при переході до іншого рівня цін на цей товар за умови незмінності всіх інших факторів попиту.

„ КРИВ°Ї "ціна—споживання" можна перейти до ^ривої індивідуального попиту. Тангенс кута нахилу

й бюджетних обмежень відповідає ціні товару X.

цін ° Пом^тити» Щ° зменшення кута нахилу (зниження а товар X) супроводжується збільшенням обсягів

 


закупок цього товару. Залежність між ціною на товар (Рх) та розміром його бажаних закупок для спожива­ча відображає крива попиту (рис. 3.7).

Попит (demand) — це та кількість продукту, яку споживач готовий та може придбати за тими чи ін­шими цінами протягом певного періоду. Крива попи­ту та крива "ціна—споживання" — це два різних спо­соби описання того, як придбана кількість товару змінюється при зміні ціни на нього (за умови, що ін­ші фактори не діють).

Оскільки залежність між цінами товару та попи­том на нього досить стійка, то можна говорити про закон попиту, який наголошує, що із зростанням цін


на товар розмір попиту на нього зменшується, а зни­ження цін сприяє збільшенню кількості товару, яку, бажає придбати споживач.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+