Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена

Якщо ціна товару X змінюється, то можливості споживача придбати різні набори товарів теж зміню­ються. З одного боку, зниження цін на товар X ро­бить його привабливішим для споживача, оскільки він стає дешевшим щодо товарів-субститутів. З іншо­го боку, вивільнення коштів від здешевлення покуп­ки товару X дає змогу людині збільшити споживання інших товарів. Таким чином, зростає реальний доход споживача, хоча його номінальний доход залишається попереднім.

Реакція споживача на таке зростання реального до­ходу значною мірою буде залежати від його ставлення до споживчих якостей товару. Щоб моделювати пове­дінку споживача, слід розмежовувати дію двох ефектів, які спостерігаються при зміні цін на один з товарів.

Ефект доходу — це тільки ті зміни у споживанні, що спричинені зміною реального доходу споживача під впливом руху цін. Як було з'ясовано раніше, зрос­тання доходу суперечливо впливає на споживання нормальних та неякісних товарів: якщо із збільшен­ням доходу споживання нормальних товарів зростає, то споживання неякісних — зменшується.

Ефект заміщення — це тільки ті зміни у спожи­ванні товару, які є результатом змін цін цього товару відносно цін на інші товари. Цей ефект спрацьовує однаково і щодо нормальних, і щодо неякісних това­рів. В узагальненому вигляді дія ефектів доходу та заміщення наведена в табл. 3.1.

Ці два ефекти діють одночасно. Тому реальна спрямованість змін споживання буде рівнодіючою ефектів доходу та заміщення. Згідно з даними табл. 3.1 щодо нормальних товарів обидва ефекти діють в


одному напрямку. У цьому випадку прогнозувати зміни споживання залежно від змін ціни на товар
дещо простіше. Що ж до впливу зміни ціни на споживання неякісних товарів, то спрямованість впливі
ефектів доходу та заміщення протилежна. Залежні від того, який ефект спрацьовує сильніше, динаміка
ціни та динаміка споживання матимуть однакову абі протилежну спрямованість.     
                                          

Якщо ефект заміщення має більший вплив, то із зростанням ціни споживання товару X зменшується
а при її зниженні — збільшується. Однак може склаі датися ситуація, коли переважає ефект доходу, тоді
при зростанні ціни зростає і споживання, а при її зменшенні споживання також зменшується. Така си
туація трапляється досить рідко.                                     

Неякісний товар, для якого ефект доходу переваї жає над ефектом заміщення називається Гіффеновим товаром, а зростання споживання цього товару із підвищенням ціни на нього — парадоксом Гіффена.

Роберт Гіффен (1837—1910) — англійський вчений, який виявив, що незаможні робітники в Англії збіль­шують споживання дешевих неякісних продуктів хар­чування (зокрема, житнього хліба) у разі їх подорож­чання. Таку саму ситуацію можна спостерігати і при аналізі структури споживання малозабезпечених верств населення України під час економічної кризи 90-х pp.

Товар Гіффена має одночасно відповідати таким вимогам:

_ бути неякісним в уявленні споживача;   

_ бути значною часткою його витрат.

Парадокс Гіффена, на перший погляд, здається винятком із закону попиту. Проте детальніше дослі-дження доводить, що саме взаємодія ефектів замі-щення та доходу спричиняє такий розвиток подій. Існує ще кілька прикладів винятків із закону по­коли із підвищенням цін спостерігається збіль-шення закупок того чи іншого товару. Так, деякі споживачі можуть ототожнювати зростання цін з під­вищенням якості продукції і збільшувати його закуп­ки В умовах нестабільності економічної ситуації зрос­тання цін може сприйматися і як передвісник інфля­ційного стрибка. Для отримання виграшу споживачі намагатимуться придбати більше продукту за сьогод­нішніми цінами, поки вони ще не так зросли. Однак усі ці дії споживача можна легко пояснити, виходячи з теорії поведінки споживача.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+