Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2.3. Зберігання і транспортування хліба

Випечений гарячий хліб потребує певного догляду. При недба­лому поводженні він легко зминається, втрачає форму, структуру, пористість, тобто стає бракованим. Готовий хліб після випікання розміщують на спеціальних стелажах для охолодження.

Охолодження хліба починається з поверхневих шарів і поступово переміщується до центру м'якушки. Одночасно знижується його во­логість, а отже, маса, а вологість скоринки підвищується, зрівнова­жуючись з відносною вологістю повітря.

Зменшення маси хліба і хлібобулочних виробів внаслідок випа­ровування з нього частини води і деяких продуктів бродіння нази­вається усиханням. Його визначають за різницею між масами гаря­чого і охолодженого хліба за певний проміжок часу і виражають у відсотках до маси гарячого хліба. Усихання хліба в перші 3-6 год зберігання сягає 2 - 4 %.

При зберіганні хліба за звичайних умов через 10 —12 год виявляються ознаки черствіння. Смакові якості й аромат змінюються одночасно із зміною структурно-механічних властивостей м'якушки.

Першопричиною черствіння хліба є ретроградація крохмалю — частковий зворотний перехід його до кристалічного стану, тобто стану, в якому він перебував у тісті до випікання. При цьому струк­тура крохмалю ущільнюється, зменшується його розчинність, відбу­вається часткове виділення вологи. Виділена при ретроградації крохмалю волога вбирається білками м'якушки хліба. Білкова час­тина м'якушки хліба при його черствінні не змінюється. Встановле­но, що чим більший вміст білкових речовин у хлібі, тим повільніше він черствіє. На швидкість черствіння хліба значно впливає темпе­ратура навколишнього повітря. Швидше черствіє хліб при темпера­турі від 10 до мінус 7 °С.

Існує кілька способів збереження свіжості хліба. Так, в рецепту­ру його виготовлення вводять речовини, які сповільнюють черствін­ня, наприклад білкові добавки, цукор, жир та ін. Білкові добавки підвищують вологоутримуючу здатність хліба, що зменшує його усушку під час зберігання. Цукристі речовини сприяють збільшен­ню об'єму та поліпшенню пористості хліба і сповільнюють структур­ні зміни крохмалю. Жири поліпшують структуру і м'якість м'якушки, а бромат калію — структуру клейковини й тіста.

Щоб запобігти усушці хліба під час зберігання, його упаковують в паронепроникні матеріали, які затримують вологу, що випарову­ється з нього. При цьому відносна вологість повітря в упаковці під­вищується, черствіння хліба сповільнюється і він тривалий час за­лишається м'яким та ароматним.

Для кращого зберігання свіжості хліба на хлібопекарних заводах його після виходу з печі швидко охолоджують, а потім зберігають до відправки у торговельну мережу в камерах з кондиційованим пові­трям у закритих вагонетках при температурі 23 — 27 °С і відносній вологості повітря 80 — 85 %.

Транспортують хліб і хлібобулочні вироби спеціалізованим транспортом у контейнерах або лотках, встановлених у кузові авто­мобіля. Транспортні засоби і тара мають відповідати санітарним вимогам та забезпечувати зберігання якості хлібних виробів при перевезенні.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+