Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.5. Архітектура системи електронних міжбанківських переказів (СЕМП) НБУ

На даний час система електронних міжбанківських переказів Національного банку (СЕМП) складається із системи електронних платежів (СЕП) та системи термінових переказів (СТП), координацію роботи яких забезпечує система моніторингу технічних рахунків (СМТР) рис.7.3. Крім цього додатковими складовими СЕМП є інформаційно-пошукова система (ІПС) та система резервування і відновлення функціонування СЕМП. Принципово новим в СМТР є відображення в режимі реального часу руху коштів на технічних рахунках банків-учас-ників, що відповідає системам класу RTGS - Real Time Gross Settlements.

Рис. 7.3. Архітектура СЕМП НБУ.

Система електронних платежів НБУ - це складова частина СЕМП, що забезпечує проведення міжбанківських переказів в режимі обміну файлами з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким між списанням грошей з кореспондентського рахунку банківської установи платника та зарахуванням грошей на кореспондентський рахунок банківської установи отримувача є певний проміжок часу. Тобто СЕП НБУ забезпечує міжбанківський переказ грошей в off-line технології.

Система термінових переказів (СТП) НБУ - це складова частина СЕМП, що забезпечує проведення міжбанківських переказів в режимі реального часу з індивідуальним обробленням міжбанківських електронних розрахункових документів, за якими списання грошей з кореспондентського рахунку банківської установи платника та зарахування грошей на кореспондентський рахунок банківської установи отримувача виконується одночасно. Як бачимо, система термінових переказів призначена для виконання платіжних транзакцій банком-відправником у режимі реального часу.

Головне завдання СТП - швидке та надійне здійснення міжбанків-ських розрахунків за умови мінімального системного ризику в різних іноземних та національній валютах. Система гарантує приймання початкової платіжної транзакції, якщо платіжне доручення відповідає прийнятим стандартам, є легальним та покривається наявним сальдо на рахунку. В залежності отриманої в реальному часі інформації з СМТР переказ може бути прийнятий або неприйнятий в залежності від:

°$ відсутшсші чи наявності заборони на виконання початкових платіжних транзакцій конкретним банком - відправником,

<=> наявшсті достатньої суми коштів на кореспондентському рахунку,

°> виконання обмежень, установлених юридичною особою - власником коррахунку на початкові платіжні транзакції конкретного відправника

Система моніторингу технічних рахунків (СМТР) - це складова частина СЕМП, що забезпечує централізоване ведення технічних рахунків банківських установ у ЦРП та взаємодію СЕП і СТП під час виконання міжбанківського переказу за допомогою програмно-технічних комплексів АРМ-АДМ і NBU_NET. Функціями системи моніторингу рахунків є:

>  централізоване ведення кореспондентських рахунків банків учасників,

>  відображення на кореспондентських рахунках транзакцій, які виконуються через
СТП та СЕП,

>  централізоване ведення нормативно-довідкової інформації платіжної системи в
цілому,

>  надання можливості банкам учасниками керувати своїми філіями,

>  здійснення доступу інших підсистем та до інформації, яка зберігається в СМТР,

>  довідкові функції

До складу СЕМП НБУ входять наступні програмно-апаратні комплекси, що забезпечують технічне здійснення мгжбанківських переказів:

•  АРМ-АДМ - програмно-технічний комплекс адміністратора СМТР, що
призначений для управління роботою СМТР і забезпечення синхронізації роботи СЕП
та СТП,

•  NBU_NET - програмно-технічний комплекс, що призначений для обміну
інформацією між: учасниками СТП та СМТР,

•  засоби  електронної пошти (ЕП) НБУ для обміну інформацією в СЕМП з
використанням протоколу TCP/IP,

•  система криптографічних засобів НБУ, що забезпечує захист інформації на всіх
рівнях проходження переказу.

• інформаційно-пошукова система СЕМП- призначена дія одержання довідникової
інформації про проходження платежів

•  система резервування та відновлення функціонування СЕМП забезпечує
відновлення роботи у випадках техно югічних порушень аварійних та надзвичайних
ситуацій

• АРМ-1 і АРМ 2 - програмно-технічні комплекси СЕП інтегровані з СМТР дія
синхронного відображення проводок банківських установ на технічних рахунках у
системі моніторингу технічних рахунків,

• АРМ-НБУ - програмно-технічний комплекс що використовується учасником
СЕП для обміну файлами СЕП з РРП

• АРМ-СТП- програмно-технічний комплекс банківської установи -учасника СТП
призначений для проведення транзакцш та отримання інформації через СТП

З технічної точки зору СЕМП НБУ має трьохршневу структуру На першому рівні знаходиться сервер бази даних з відповідним програмним забезпеченням для обробки таблиць бази даних

Другий рівень - прикладний сервер, роль якого виконують два програмних комплекса

■=> NBUNET - шлюз для обміну пакетами інформації між абонентами СТП і СМТР за протоколом TCP/IP, що працює в ЦРП,

<=> АРМ-АДМ - автоматизований програмний комплекс, що призначений для управління СМТР і функціонально забезпечує виконання основних регламентних робіт в СЕМП, довідникових і сервісних функцій, таких як роботи з таблицями баз даних, встановлення лімітів коррахунків, блокіровок тощо Функції адміністратора виконує персонал ЦРП

На третьому рівні - клієнти, тобто абоненти СТП і СЕП, що обслуговуються відповідно на різних рівнях АРМ-1, АРМ-2, АРМ-СТП, АРМ-НБУ Клієнти працюють з СТП через шлюз NBUNET

Здійснення міжбанківського переказу через СЕМП виконується з часу включення банківської установи до довідника банківських установ -учасників СЕМП Єдиним джерелом формування міжбанківських електронних розрахункових документів для СЕМП є АБС банківської установи Саме АБС забезпечує формування міжбанківського електрон­ного розрахункового документа із заповненням усіх обов'язкових реквізитів згідно з технологією роботи СЕМП

Тільки одне робоче місце АРМ-АДМ безпосередньо працює з базою даних СМТР, всі абоненти СТП і СЕП обмінюються інформацією з СМТР через шлюз NBUNET з допомогою пакетів Під пакетом розуміється мінімально цільний об'єм інформації, що оформляється пакетом TCP/IP і передається згідно протоколу TCP/IP та яким обмінюються абоненти СЕМП

Всі функціональні дії абонентів СТП представлені у вигляді операцій з таблицями БД СМТР До них відносяться наступні операції та дії, що їм відповідають:

*$ отримання інформації з таблиць - нормативно-довідникова інформація, стан рахунків та оборотів за ними, стан лімітів та блокіровок, інформація про проводки і транзакції;

<$ додавання нової інформації до таблиць - проведення банком транзакції через СТП, відображення АРМ-2 прийнятих файлів $А чи $S;

=£ поновлення інформації в таблицях - внесення змін про ліміти, відображення індексів стану учасників міжбанківських розрахунків.

Для виконання будь-якої операції абонент СТП формує пакет- запит і відправляє його NBUNET. NBUNETздійснює обробку запиту, що поступив і у випадку його коректності звертається до бази даних СМТР та виконує відповідні операції з таблицями СМТР.

За підсумком обробки запиту, NBU_NET формує пакет-відповідь, що містить позитивний з інформацією на запит чи негативний результат обробки і відправляє абоненту, який прислав даний запит. NBU_NETвиконує дії з таблицями тільки у випадку обробки пакетів-запитів від абонентів, тобто за своєю власною ініціативою ніяких операцій не здійснює.

Банк-учасник взаємодіє з СТП за двома способами:

>  користувач в банку готовить запити до СТП з допомогою АРМ-СТП в якому всі
дані задаються в загально-доступній та зрозумілій формі для банківського працівника.
У цьому випадку дозволені тільки запити, які не приводять до змін в базі даних СТП,
тобто лише отримання інформації. Отримання транзакцій діалоговим способом в
АРМ-СТП заборонено. Транзакція може бути породжена засобами АБС банку і
передана АРМ-СТП у вигляді пакета-запиту;

>  АБС банку формує пакет-запит СТП передає його АРМ-СТП, який після обробки
повертає відповідний результат.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+