Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Основні поняття, суть і особливості ринку туристичних послуг

Організація сучасного туристського бізнесу тісно пов'язана з поняттями ринкової економіки. І так само, як і будь-який інший вид підприємницької діяльності, залежить від двох основних рин­кових установок:

— системи вільних цін;

— права власності.

Це особливо важливо в зв'язку з тим, що туристський бізнес в основному приватний, а також переважно малий і середній.

Саме тому основною передумовою функціонування туристсь­кого ринку є дотримання головних принципів ринкової економі­ки: пріоритет у суспільстві основної ланки виробників; неухильне дотримання принципу конкурентної боротьби, за якого на конкурентноздатність впливають винятково зусилля приватного власни­ка і виробника, а не належність до якихось державних, громадсь­ких чи інших організацій; приватна власність на засоби виробниц­тва (матеріальну базу туризму — будівлі, підприємства туризму, транспортні засоби і т. д.); свобода вибору як для підприємця, так

і для клієнта; залежність доходів людини від результатів праці й від стану ринку праці.

Туристський ринок значною мірою залежить від різних еконо­мічних, політичних, екологічних факторів.

Та перш за все це ринок споживачів — туристів. Адже загаль­новідома істина, що будь-який бізнес сильний своїми споживача­ми. Не буде споживачів — не потрібні ні кадри, ні інфраструктура.

Тому усі види пропозицій на туристському ринку повинні бути зорієнтовані на конкретного споживача, на його побажання, смаки й мету подорожі.

Уподобання в різних людей можуть бути дуже різноманітними. Це залежить від багатьох причин: від їхнього матеріального стано­вища, способу життя, віку, складу сім'ї та інших.

Мета подорожі в різних людей також різна: хтось їде відпочити на море, комусь хочеться на дозвіллі зайнятися спортом чи вив­ченням англійської мови, хтось цікавиться екскурсіями і музеями, а для певних категорій туристів важливі тільки розваги.

Тільки чітке і повне врахування запитів і мети подорожі для кожної конкретної категорії туристів дає можливість надання якіс­ного обслуговування, а значить, і конкурентноздатності в тури­стському бізнесі. Такий підхід називається диференціацією турис­тського ринку.

Диференціація туристського ринку — це сегментація споживачів за визначеними ознаками з метою створення відповідного до тема­тики, рівня і складу послуг туристського продукту.

Ринок туристських послуг — це можливості пропозиції та попи­ту на туристські послуги. У поняття пропозиції на ринку туристсь­ких послуг входять як матеріальна база туризму, так і туристські послуги, товари, якісне і повне надання яких можливе тільки при широкому розвитку інфраструктури відпочинку.

Індустрія туризму визнає зростаючу диференціацію ринку і створює нові можливості для спеціалізованих подорожей. Вже зараз практично будь-який запит туристів може бути задоволений. Влаштовуються «поїздки за свіжим повітрям» для тих, хто не ку­рить, природоохоронні поїздки для тих, кого хвилюють екологічні проблеми, зручні лижні бази для сімейних туристів і пригоди на яхтах і плотах, спеціальні тури, розраховані тільки на жінок тощо.

Особливості ринку туристських послуг

У туристського ринку, як ринку послуг, є свої специфічні особли­вості, які необхідно враховувати при організації туристського бізнесу.

По-перше, туристський ринок — це ринок послуг, а послуги:

а) невловимі (турист не може при придбанні туру ні спробувати його, ні доторкнутись до нього, ні побачити);

б) втрачаються в часі (дохід від не наданої у визначений конк­ретний період послуги втрачається назавжди, необхідна гнучка політика продажів і ціноутворення).

По-друге, при реалізації туристського продукту (туру, екскурсії чи заздалегідь заброньованого готельного обслуговування), як пра­вило, має місце істотний розрив у часі між фактами оплати тури­стського продукту і споживання його. Важливого значення тут набуває надійність туристського продукту (тобто Гарантії відповід­ності при обслуговуванні заздалегідь оплаченого набору і рівня послуг).

По-третє, для туристського ринку характерні значні сезонні ко­ливання попиту туристів. Причому ці коливання не однакові для різних видів туризму. Крім того, це диктує необхідність сезонної диференціації цін на туристські послуги.

По-четверте, у туризмі якість значною мірою залежить від кон­кретних виконавців, тобто від обслуговуючого персоналу (гіди, ек­скурсоводи, водії й ін.) — працівників контактних професій.

По-п'яте, на туристському ринку наявна об'єктивна терито­ріальна роз'єднаність споживача і виробника. Питання інформації і реклами свого продукту в інших регіонах, просування на регіо­нальні ринки, зв'язки з закордонними партнерами також надзви­чайно важливі для туристського бізнесу.

Для того, щоб бути успішним на цьому ринку, господареві-власнику гостинної садиби необхідно бути завжди готовим запро­понувати продукт найвищої якості, не тільки швидко пристосував­шись до мінливих запитів туристів, а подекуди і вміти передбачати їх.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+