Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11. 4.2. Напрямки діяльності програми «Інформація для всіх»

Існує п'ять напрямків діяльності програми. 1. Розробка інформаційної політики на міжнародному, регіональному і національному рівнях:

-  досягнення міжнародного консенсусу щодо концепції
про загальний і рівноправний доступ до інформації як
одного з основних прав людини;

-  досягнення міжнародного консенсусу в рамках етичних
і правових принципів, що належать до кіберпростору;

-  створення міжнародної організації для спостереження
за міжнародною, регіональною і національною інфор­
маційною політикою;

-    створення Клірінг-хауса передового досвіду управ­
ління, що базується на використанні ІКТ;

-    встановлення міжнародних шляхів збереження світової
інформаційної спадщини;

-    створення міжнародної угоди щодо законів, що регламен­
тують обмін інформацією, необхідною для спостереження
за станом навколишнього середовища і клімату в світі.

2. Розвиток людських ресурсів і можливостей, відповідно до вимог інформаційної ери:

-    сприяння розробці міжнародних планів щодо забезпе­
чення грамотності, як загальної, так і у сфері ІКТ;

-    створення заснованої на ІКТ структури для підготовки
фахівців у сфері інформації;

-    сприяння розширенню поля для співпраці і обміну
інформацією за змістом і якості підготовки фахівців у
сфері інформації;

-    надання видавцям і виробникам можливостей проходи­
ти навчання у галузі комп'ютерного видавництва і
комп'ютерної торгівлі.

З,  Посилення ролі установ в забезпеченні доступу до інформації:

-    створення порталу ЮНЕСКО для доступу до інфор­
маційних установ у всьому світі;

-    створення національних суспільних каналів доступу до
інформації;

-    розробка національної політики перекладу інформації в
цифровий формат;

-  впровадження стандартів використання і збереження
зафіксованих знань.

4.  Розвиток механізмів і систем обробки і управління
інформацією:

-    використання аналізу регіональних потреб і плануван­
ня політики  при створенні механізмів управління
інформацією;

-    створення багатомовної бази даних про доступні ме­
ханізми управління інформацією;

-    публікація баз передових методів і стандартів розвитку
управління інформацією.

5.   Інформаційна технологія на службі освіти, науки,
'культури і комунікації:

-    створення міжгалузевої і міждисциплінарної інфор­
маційної платформи, щодо сприяння всім програмам
ЮНЕСКО при формулюванні і ухваленні компетентних
рішень;

-    створення системи вивчення потреб і тенденцій у вико­
ристанні ІКТ для надання всім можливості навчання
протягом всього життя;

-    створення освітнього порталу, що включає посилання
на різні віртуальні університети;

-    використання міжнародних передових методів в області
електронних наукових видань;

-    вживання міжнародного керівництва для забезпечення
мережевого доступу до наукової інформації;

-    розширення мереж обміну даними і інформацією про
навколишнє середовище і інформаційних центрів в
країнах, що розвиваються;

-    розповсюдження мережевої взаємодії установ і фахівців
в області культури і засобів інформації в цілях підтрим­
ки миру, розуміння і розвитку;

-    створення   міжнародних   рамок   зі   забезпечення   і
підтримки багатомовності і різноманітності культур в
кіберпросторі;

-    створення всесвітнього центру моніторингу розвитку
засобів інформації в інформаційному суспільстві.

Програма «Інформація для всіх» є основним учасником у реалізації мандата ЮНЕСКО для того, щоб сприяти «освіті

для всіх», «вільному обмінові ідеями і знанням» і «збільшен­ню засобів комунікації між народами», а саме:

1.      Програма сприяє подоланню відстані між  «інфор­
маційно багатими» і «інформаційно бідними».

2.  Програма має взяти у свої руки прямі ініціативи, що
полегшують співробітництво, аналіз і звітність про всі аспек­
ти доступу до інформації.

3.  Програма дає пріоритет роботі з всіма іншими програма­
ми ЮНЕСКО в застосуванні інформаційних і комунікаційних
технологій у діяльності цих програм. Вона взаємодіє з члена­
ми системи ООН, іншими міжурядовими організаціями, не­
урядовими організаціями, а також із приватним сектором.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+