Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

12.2. Інструментарій тотальної системи управління якістю

Зарубіжна практика тотального управління якістю напрацювала цілий ряд ефективних інструментів, які успішно використовуються при забезпеченні якості продукції. До таких інструментів відносять:

1)    блок-схеми процесів;

2)    контрольні карти;

3)    діаграми Парето;

4)    гістограми;

5)    часові ряди (ряди динаміки);

6)    діаграми розсіювання (кореляційні поля);

7)    мозкові атаки;

8)    причинно-наслідкові діаграми;

9)    контрольні графіки.

 

1.     Блок-схема процесу (послідовність операцій, маршрутна карта і под.) є графічним відображенням послідовних стадій процесу, дозволяє наочно уявити програму процесу й може бути корисною для розуміння взаємозв’язків між стадіями процесу.

 

 
 
 


Рис. 2. Схема процесу

2.     Контрольна карта (або таблиця перевірок) є інформацією у динаміці про різні дефекти для аналізу кількості та частоти бракованих виробів.

3.     Гістограма – це крива, яка побудована за крайніми верхніми точками розкиду статистичних даних відносно середнього значення (медіани). Гістограми характеризують нормальність розподілу.

Розподіл може бути:

1)    нормальним

2)    гостро-вершинним

3)    плоско-вершинним

4)    зміщеним вправо або вліво.

Для оцінки гістограми використовуються наступні критерії:

а) середнє квадратичне відхилення

б) коефіцієнт варіації

в) коефіцієнт кореляції

г) критерії Фішера та ін.

5. Часовий ряд (або ряди динаміки) використовуються в тих випадках, коли потрібно простим способом показати хід процесу в часі та сутність відхилення показника від середньої лінії.

6. Діаграми розсіювання (кореляційні поля) використовуються для виявлення сили впливу одного фактора на інший і напряму взаємодії будують кореляційні поля:

- зв’язок тісний прямолінійний

- зв’язок тісний гіперболічий.

7. Мозкова атака використовується для того, щоб допомогти групі працівників розробити найбільшу кількість ідей із будь-якої проблеми за можливо найкоротший час.

8. Причинно-наслідкова діаграма є графічним відображенням результату структуризації проблеми на причини і наслідки відповідно до впливу різних факторів один на другого.