Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.2. Інструментарій тотальної системи управління якістю

Зарубіжна практика тотального управління якістю напрацювала цілий ряд ефективних інструментів, які успішно використовуються при забезпеченні якості продукції. До таких інструментів відносять:

1)    блок-схеми процесів;

2)    контрольні карти;

3)    діаграми Парето;

4)    гістограми;

5)    часові ряди (ряди динаміки);

6)    діаграми розсіювання (кореляційні поля);

7)    мозкові атаки;

8)    причинно-наслідкові діаграми;

9)    контрольні графіки.

 

1.     Блок-схема процесу (послідовність операцій, маршрутна карта і под.) є графічним відображенням послідовних стадій процесу, дозволяє наочно уявити програму процесу й може бути корисною для розуміння взаємозв’язків між стадіями процесу.

 

 
 
 


Рис. 2. Схема процесу

2.     Контрольна карта (або таблиця перевірок) є інформацією у динаміці про різні дефекти для аналізу кількості та частоти бракованих виробів.

3.     Гістограма – це крива, яка побудована за крайніми верхніми точками розкиду статистичних даних відносно середнього значення (медіани). Гістограми характеризують нормальність розподілу.

Розподіл може бути:

1)    нормальним

2)    гостро-вершинним

3)    плоско-вершинним

4)    зміщеним вправо або вліво.

Для оцінки гістограми використовуються наступні критерії:

а) середнє квадратичне відхилення

б) коефіцієнт варіації

в) коефіцієнт кореляції

г) критерії Фішера та ін.

5. Часовий ряд (або ряди динаміки) використовуються в тих випадках, коли потрібно простим способом показати хід процесу в часі та сутність відхилення показника від середньої лінії.

6. Діаграми розсіювання (кореляційні поля) використовуються для виявлення сили впливу одного фактора на інший і напряму взаємодії будують кореляційні поля:

- зв’язок тісний прямолінійний

- зв’язок тісний гіперболічий.

7. Мозкова атака використовується для того, щоб допомогти групі працівників розробити найбільшу кількість ідей із будь-якої проблеми за можливо найкоротший час.

8. Причинно-наслідкова діаграма є графічним відображенням результату структуризації проблеми на причини і наслідки відповідно до впливу різних факторів один на другого.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+