Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.3.6. Соціально-психологічний клімат у трудових колективах

агентство по написанню дипломних

Трудовий колектив є сукупністю об'єднаних для спільних дій з досягнення суспільно-корисних цілей людей, пов'язаних спіль­ністю інтересів, оформлених структурно та таких, що мають орга­ни управління, забезпечення дисципліни та відповідальності. Тру­довий колектив — це соціальна спільнота, яка являє собою су­купність малих груп, що є безпосереднім соціальним оточенням співробітника. Соціальні функції цих груп мають подвійний ха­рактер: включення працівників у соціально-трудові відносини ос­новного колективу та створення на основі особистих контактів пра­цівників мережі емоційних, психологічних стосунків. Поєднання цих двох груп відносин — соціальних та психологічних — утво­рює міжособистісні групові відносини, характерні для трудового колективу.

Соціально психологічний клімат у трудових колективах харак­теризується мірою задоволеності кожного члена колективу соціаль­но-трудовими відносинами, трудовою діяльністю. Оцінка цієї міри досить суб'єктивна, однак формується вона й об'єктивними чинни­ками, серед яких: характер та зміст трудової діяльності, розміри винагороди, перспективи, наявність супутніх можливостей, а та­кож специфічні особливості діяльності.

Велике значення для формування сприятливого соціально-пси­хологічного клімату має психологічна та морально-психологічна сумісність членів трудового колективу. Перша ґрунтується на відповідності їх темпераментів, а друга — на відповідності профе­сійних та морально-психологічних якостей.

Соціально-психологічна сумісність членів трудового колекти­ву забезпечується рядом умов, серед яких:

•         раціональний розподіл функцій, за якого ні один із суб'єктів
взаємодії не зможе досягти успіху за рахунок іншого, чи у випад­
ку, коли той зазнає невдачі;

•         відповідність особистих можливостей кожного структурі та
змісту його трудової діяльності;

•         наближеність чи збігання моральних позицій, на основі чого
виникають взаємна довіра, прагнення до співробітництва та бажан­ня взаєморозуміння;

•         однорідність мотивів діяльності та індивідуальних прагнень
членів трудового колективу;

•         можливість взаємодоповнення та органічного поєднання здібностей кожного в єдиному трудовому процесі.

Моніторинг у напрямку дослідження соціально-психологічного клімату на підприємствах має важливе значення, оскільки дає змо­гу дослідити стан цього показника як чинника підвищення ефек­тивності соціально-економічної діяльності. Він має значення у за­безпеченні високоефективної та продуктивної співпраці членів тру­дового колективу, впливає на підвищення задоволеності соціально-трудовими відносинами, що в свою чергу дає змогу досягти висо­кої якості трудового життя, соціального добробуту та злагоди.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+