Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.3.1.2. Зведення та групування статистичної інформації

Зведення та групування статистичної інформації

(ЗГСІ) виконується задля побудови варіаційних рядів (ВР) розподілу випадкових величин і поділу їх за кількісними чи атрибутивними (описовими) ознаками. Для останнього використовують методи фак­торного, кластерного, дискримінантного аналізів.

Неодмінним атрибутом ЗГСІ є складання користувальних таб­лиць і графічне подання ВР у формі гістограм (для інтервальних ВР) і полігонів розподілу (для дискретних ВР). Процедура ЗГСІ готує дані для аналізу їх статистичного розподілу й обов'язково включаєть­ся до відповідних комп'ютерних програм. Ця процедура неодмінно використовується для аналізу даних анкетування. В MS Excel вона, як і інші методи статистичної обробки інформації, включена в Па­кет анализа (файл analisys 32. xls) і виконується за допомогою інструментів Выборка та Гистограмма. Причому розбивка на інтер­вали групування здійснюється як автоматично, так і може бути задана користувачем. В другому випадку слід дотримуватися статистичних критеріїв групування [11].

Значно більші можливості обробки статистичної інформації надає інтегрована система комплексного статистичного аналізу STATISTICA (фірма-виробник StatSoft® Inc. США). Вона повністю узгоджена з усі­ма стандартами ОС Windows" і базується на загальновизнаних мето­дах статистичного аналізу [6]. Система STATISTICA обробляє одно­часно до 4092 змінних і 2 млн. випадків. Змінні можуть відображати числову або текстову інформацію. Введення даних здійснюється за­повненням ЕТ, а виведення — у табличній формі, у вигляді графіків і звітів у розширеному текстовому форматі (RTF). Система підтри­мує різні типи операцій з даними, такі як передача даних через буфер обміну Windows9, поблочна обробка даних (як у MS Excel ), автоза-повнення блоків, перетягування фрагментів за допомогою "миші", імпорт даних (OLf-технологія) та ін. STATISTICA має потужний апарат зображення даних у вигляді різноманітних графіків: наукових, ділових, дво- і тривимірних у різних системах координат, матричних, категоризованих, гістограм, діаграм розсіювання та ін. Система оснаще­на внутрішньою мовою програмування STATISTICA BASIC, яка має велику кількість спеціальних функцій, у тому числі призначених для вирішення задач лінійної алгебри, наприклад, знаходження власних

векторів і власних значень матриць за допомогою LU, QR, SVD-розкладок. Користувач має можливість записувати макрокоманди, обробляти дані у пакетному режимі, викликати зовнішні бібліотеки DLL, тобто нарощувати системи на свій розсуд. Всі інструкції для роботи з системою STATISTICA докладно описані в її електронній ДПС (англомовній), яка організована за стандартами для Windows". Завдання ЗГСІ вирішується в STATISTICA автоматично під час здійснення частотного аналізу в модулі Basic StatisticsTables (Основні статистики/Таблиці). /

Ринок програм статистичної обробки даних, звичайно, не вичер­пується розглянутими ППП. Відомі західні системи SPSS, Systat, S-Plus, Minitab, розробки російських програмістів Stadia, Да-сис-тема, Эвриста, Альт-прогноз та ін. Раніше була популярна руси­фікована програма Nutneri. Проте рейтинг MSExcel і STATISTICA значно вищий і надалі ми будемо опиратися виключно на них.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+