Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.2 Створення маркетингової інформаційної системи (МІС)

Створення маркетингової
інформаційної системи (МІС)

Маркетингова інформаційна система банку повинна виконувати такі функції:

· забезпечувати одержання якісної фінансової і господарської інформації;

· здійснювати збереження, передачу, розподіл та охорону зібраних відомостей від несанкціонованого доступу;

· проводити систематичний аналіз свіжих та архівних даних, здійснювати обчислення розрахункових показників, необхідних для керування маркетингом у банку і вирішення інших управлінських завдань;

· забезпечувати дистанційний доступ споживачів до загальних відомостей про діяльність банку;

· здійснювати творчу роботу в банку, систематично поширюючи серед співробітників інформаційні бюлетені про діяльність банку;

· удосконалювати методи своєї роботи і стежити за ефективною витратою бюджету МІС.

Для створення і підтримки МІС необхідно виконання ряду вимог до її організації і технічного оснащення:

· наявність обчислювальної техніки достатньої потужності і комунікаційних мереж всередині банку для організації інтегрованих інформаційних потоків;

· досягнення всіма користувачами МІС достатнього кваліфікаційного рівня, для того щоб ефективно користуватися системою у повсякденній роботі, не відчуваючи при цьому страху та інших дискомфортних відчуттів;

· використання достатньо потужних каналів зв’язку для підключення до глобальних і місцевих інформаційних мереж;

· розробка і впровадження достатньої і логічної внутрішньої системи робочих показників для збору, збереження, обчислення й аналізу;

· розробка і впровадження адекватної методологічної основи для збору, збереження, обчислення, аналізу та інтепретації даних;

· організація широкого використання МІС для вирішення стра­тегічних маркетингових завдань та інших доручень керівництва.

Основні етапи аналізу конкурентів:

·  визначення суб’єктів конкуренції у кожному ринковому сегменті;

· порівняння можливостей банку з можливостями конкурентів;

· перспективи розвитку конкуренції;

· причини лідерства конкретного банку в успішних сегментах;

· стратегія стимулювання збуту порівняно зі стратегіями конкурентів;

· інформація про конкурентів;

· можливі зміни на обраних ринках та їх наслідки для банку;

· фактори попиту на цільових ринках.

Аналіз ринку проводиться за методом ситуаційного аналізу, основними етапами якого є:

1.   Прийняття рішення про проведення аналізу.

2.   Маркетинговий аналіз:

2.1.   опис поточного ринкового стану банку;

2.2.   виокремлення можливих альтернативних напрямів подальшого розвитку;

2.3.   класифікація факторів зовнішнього середовища, які впливають на ринок;

2.4.   встановлення цілей.

3.   Маркетинговий синтез:

3.1.   оцінка цілей;

3.2.   прийняття рішення.

4.   Стратегічне планування:

4.1.   розробка стратегій;

4.2.   вибір стратегій.

5.   Тактичне планування:

5.1.   визначення тактики;

5.2.   оперативний план;

5.3.   реалізація оперативного плану.

6.   Контроль:

6.1.   збір даних;

6.2.   порівняльна оцінка очікуваних і фактичних результатів.

Послідовність виконання цих дій має циклічний характер. Напрями досліджень подано у табл. 10.

 

Таблиця 10

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ СИТУАЦІЙНОМУ АНАЛІЗІ

Об’єкти аналізу

Дії маркетологів, напрями досліджень

Ринки

Розстановка пріоритетів

Сегментування ринків

Визначення місткості ринків і сегментів

Ранжування цільових ринків за результатами банківської діяльності

Вибір ринків для розширення операцій

Можливі зміни на обраних ринках та їх наслідки для банку

Фактори попиту на цільових ринках

Продукти

 

нові

Очікуваний життєвий цикл послуг і графік прогнозованого прибутку

 

Конкурентне середовище і банки-конкуренти

 

Потенційна ємність цільових ринків з урахуванням можливих варіацій попиту на нову банківську послугу

 

Оцінка витрат

 

Бізнес-план впровадження нового продукту

основні

Стадії життєвого циклу продукту

 

Конкурентоспроможність продукту на банківському ринку

 

Ступінь відповідності банківського продуктового ряду структурі потреб клієнтів

 

Якість обслуговання населення та юридичних осіб

 

Вплив на імідж банку

 

Супутні сервісні послуги

 

Причини нарікань чи відмов користуватися продуктом з боку клієнтів

Продовження табл. 10

Об’єкти аналізу

Дії маркетологів, напрями досліджень

Клієнти

Типологія клієнтури

 

Критерії вибору продуктів

 

Потреби в банківських продуктах та засоби їх забезпечення

 

Потенційні споживачі банківських продуктів на обраних сегментах ринку

Середовище

 

внутрішнє

Рівень освіти, професійної підготовки та досвіду працівників банку

 

Інформованість співробітників

 

Ступінь зацікавленості в результатах праці

 

Внутрішні ресурси та рівень технічного забезпечення банку

 

Рівень автоматизації банківських операцій

зовнішнє

Ресурсоємність цільових ринків

 

Урядова політика та регулююча роль НБУ

 

Науково-технічний прогрес, економічна ситуація, валютно-фінансовий режим

Конкуренція

Суб’єкти конкуренції в кожному ринковому сегменті, порівняння можливостей банку з можливостями конкурентів

 

Перспективи розвитку конкуренції

 

Причини лідерства банку в успішних сегментах

 

Стратегія стимулювання банку порівняно зі стратегіями конкуруючих банків

 

Інформація про конкурентів (банки та ін.)

Маркетинг

 

мета

Узгодженість довго-, середньо- та короткострокових цілей банку

 

Відповідність основної стратегії реальним можливостям банку

програма

Глобальна стратегія банку

 

Вірогідність досягнення цілей маркетингу

 

Плани маркетингу

 

Засоби отримання інформації

організація

Критерії відбору персоналу відділу маркетингу

 

Рівень кваліфікації керівника маркетингової служби

 

Розподіл обов’язків та відповідальності між маркетологами

Ціни

Взаємозв’язок з витратами і попитом

 

Ставлення клієнтів до рівня процентних ставок і комісійних

 

Ціни банків, які є лідерами в регіоні

 

Цінова політика банку

Організація об­слуговування

Чисельність і спеціалізація персоналу банку, оцінка результатів їх роботи

 

Очікувані обсяги надання послуг

 

Філіальна структура банку

 

Фінансові посередники

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+