Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

21.3. Техніка безпеки при консервуванні

Перед початком роботи заводу (цеху) перевіряють наявність про­типожежних засобів та засобів індивідуального захисту. Як прави­ло, більшість працівників заводу мають справу з транспортними засобами, нагрівальними приладами, установками для вентилю­вання. Тому напередодні сезону всіх працівників ознайомлюють із загальними правилами безпеки, а на окремих ділянках — із спе­цифікою та правилами виконання роботи.

Засоби індивідуального захисту (фартухи, рукавиці, запобіжні окуляри) обов'язково треба використовувати при обробці сировини хімічними речовинами.

При бланшуванні продукції стежать за справністю вентилів та редуктора, встановленого на пароподавальному трубопроводі. Під­лога біля апаратів має бути сухою й неслизькою.

Швидкість руху транспортних засобів — до 10 км/год на території заводу та не більше 5 км/год у сховищах і цехах за умови, що повсюди є покажчики дозволених і заборонених напрямків руху та зу­пинок.

Перед вмиканням ліній технологічних процесів подають звуко­вий сигнал. Якщо конвеєрні лінії довгі, то їх запускають з двох різ­них місць. Ремонт або очищення конвеєрів та елеваторів дозволя­ється лише після їх зупинок.

При виготовленні маринадів особливо обережно треба працюва­ти з оцтовою кислотою та її розчинами. Бутлі потрібно тримати й переносити лише у спеціальних кошиках чи ящиках з ручками. Для переливання кислот і лугів треба користуватися спеціальними лій­ками, стежити за тим, щоб рідина не потрапила на відкриті ділянки тіла чи в дихальні органи, обов'язково використовувати індивідуа­льні засоби захисту.

Усі електродвигуни мають бути заземлені, а частини, які руха­ються, — огороджені. Різальні, подрібнювальні, мийні та інші ма­шини очищають тільки після зупинки електродвигуна при доброму освітленні.

Сокові пак-преси вмикають тоді, коли на піддоні є штабель паке­тів, а карусель перебуває у відповідному положенні. Карусель пове­ртають, якщо стіл преса та стіл підйомника знаходяться у нижньо­му положенні. Забороняється перебувати під піднятими платфор­мами пресів та підйомників. При виявленні пошкодження або не­правильній роботі преса його зупиняють.

Сепаратори промивають лише після повної їх зупинки. У разі виникнення неспецифічних шумів чи вібрації під час роботи центрифуг і сепараторів їх негайно зупиняють.

Перед пуском заливки спочатку ретельно перевіряють міцність з'єднання шлангів з трубами.

На місткостях з гарячою водою, розчинами солей, лугу та з ін­шими розчинами має бути певний напис, наприклад, «Обережно! Гаряча вода!».

Koнтpoльнo-вимipювaльнi прилади встановлюють у добре освіт­лених і зручних для обслуговування місцях. На манометрах черво­ною рискою відзначають граничний тиск. Запобіжні клапани про­дувають двічі за зміну. За їх справність відповідає головний меха­нік цеху (заводу). Справність вентилів перевіряють за показами манометра.

Двостінними котлами користуються тільки тоді, коли вони роз­міщені вертикально. Щодо роботи теплової апаратури дотримують­ся певних вимог: зливають конденсат, а кришки автоклавів та ошпарювачів перед впусканням пари ретельно затягують; перед ремонтом (очищенням) змійовиків випарних установок труби, по яких подається пара, відключають, а апарат охолоджують.

Працювати із сірчистим ангідридом слід в окремому приміщенні. Постійно перевіряють щільність з'єднання шлангів з балонами та іншими приладами. При випусканні газу з балона вентиль має бути спрямований вгору, щоб у ніпель не надійшов рідкий сірчистий ан­гідрид, тому що утворюються пробки і шланги стають ламкими. Розлитий розчин сірчистої кислоти дегазують водою і вапняним мо­локом.

Сульфітацію сушених продуктів сіркою здійснюють у герметич­них приміщеннях. Потім продукцію розвантажують тільки у проти­газах. Великі місткості для зберігання сульфітованої продукції по­передньо перевіряють на наявність сірчистого ангідриду (не більше 0,04мг/м3).

Приміщення для сульфітації та десульфітації обладнують акти­вною вентиляцією.

При виготовленні продуктів за умов високої температури треба остерігатися опіків.

У морозильних апаратах стежать за герметизацією трубопрово­дів. Перед вмиканням морозильного обладнання всю систему пере­віряють на герметичність під тиском протягом 18 год. При витіканні аміаку роботи виконують у гумових рукавицях та фільтрувальних протигазах. Перед ремонтом чи проведенням зварювальних робіт плити й труби продувають повітрям для видалення холодоагенту. Завантажують і розвантажують холодильні камери у зимовому одя­зі та рукавицях.

Під час роботи теплового обладнання пару подають повільно, за­побіжні клапани закривають кожухами чи ковпаками.

Для того щоб запобігти загорянню пилу в сушарках, їх регулярно очищають.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+