Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Прогнозування ринку банківських послуг і його інструменти

4.2. Прогнозування ринку банківських послуг і його інструменти

Прогнозування ринку банківських послуг - це виявлення тенденцій його розвитку під впливом таких основних факторів: політичних, правових, економічної кон'юнктури та ділової активності, інфляційних, стадії життєвого циклу банківських продуктів, цінової політики, конкурентного середовища тощо.

Прогнозування ринку банківських послуг передбачає такі основні етапи:

Встановлення строку прогнозу.

Відбір і аналіз суттєвих факторів впливу.

Кількісна оцінка факторів впливу.

Моделювання процесів розвитку.

Підготовка прогнозу ринку.

Прогнозування    здійснюється    за    допомогою    певних інструментів, серед яких основними можна вважати:

методи експертних оцінок;

нормативні методи;

економіко-математичні методи;

статистичні методи.

Метод експертних оцінок може застосовуватись при недостатності статистичних даних, при відсутності кількісних способів виміру об'єкта, при часових обмеженнях, а також для підтвердження або співставлення з прогнозами, що одержані іншими методами.

Недоліками методу експертних оцінок вважають:

суб'єктивність експертної оцінки;

можливість помилки навіть більшості експертів;

нестабільність оцінок експертів.

Застосовуються індивідуальні та групові експертні опитування.

Експертні опитування передбачають проходження наступних етапів:

підбір експертів та формування експертних груп;

формулювання завдань та складання анкет;

встановлення правил визначення сумарних оцінок з урахуванням ступеня компетентності експерта;

безпосередня робота з експертами;

аналіз і обробка експертних оцінок.

З метою підвищення надійності експертних оцінок та мінімізації впливу суб'єктивних факторів можуть бути використані такі методи:

проведення   групових   експертиз,   в   тому   числі методом "колективного генерування ідей";

повторні експертизи;

оцінка компетентності експертів;

проведення  експертизи   в  декілька  турів  (метод Дельфі).

Сутність нормативного методу прогнозування полягає у визначенні майбутніх параметрів ринку банківських послуг виходячи з нормативних співвідношень між окремими показниками, які можуть як фіксуватися в певних правових актах, так і фактично складатися на ринку.

Економіко-математичні методи базуються на розрахунку параметрів ринку з допомогою багатофакторних моделей і дозволяють з мінімальними затратами часу і ресурсів розробляти декілька варіантів прогнозу.

Статистичні методи прогнозування в кінцевому підсумку зводяться до екстраполяції на майбутні періоди тенденцій і пропорцій розвитку, які мали місце в минулому.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+