Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.5. Забезпечення умов безпечного відпочинку

Забезпечення безпечного відпочинку гостей — один з найваж­ливіших факторів діяльності будь-якого туристичного підприєм­ства, у тому числі й вашої ГС. Поняття «безпека клієнта» відно­ситься практично до всіх сторін діяльності ГС. Після вражень, отриманих від відвідування привабливої місцевості, для будь-яко­го туриста другою умовою якісної подорожі є його власна безпека, Гарантія збереженості майна.

Забезпечення власниками ГС безпеки клієнта на належному рівні залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів.

Зовнішні фактори не залежать від власників ГС. До них відно­сяться загальне політичне і соціально-економічне середовище ведення бізнесу, кількісний і якісний рівні злочинності у країні в цілому і регіоні зокрема. Немає такої країни, у якій абсолютно немає злочинності. Схильність до крадіжок і хуліганства не зале­жить від національності, а залежить від соціального середовища, f в якому проживає населення. При вирішенні питання безпеки клієнтів сільські мережі ГС мають незрівнянно більше переваг, ніж інші заклади розміщення. Як правило, в сільській місцевості рівень злочинності набагато нижчий, ніж у містах.

За досвідом американських та європейських В&В декілька сільських господарств ГС самостійно разом з місцевою громадою можуть успішно вирішувати питання забезпечення колективної безпеки на визначеній території.

Внутрішні фактори безпеки цілком і повністю залежать від влас­ників ГС. До них відносяться питання безпечного проживання клієнтів, дотримання санітарно-гігієнічних вимог при приготуванні їжі і покупці продуктів харчування, забезпечення в будинку ло­кальної протипожежної і протиепідеміологічної безпеки, дотри­мання техніки безпеки при користуванні побутовими електропри­ладами.

Страхування. Крім того, для повноцінного гарантування безпе­ки клієнтів власникові ГС рекомендовано застрахувати свій бізнес від непередбачених випадків. У ряді європейських країн, де широ­ко практикуються В&В, місцеві влади суворо контролюють їхню діяльність та наявність страхового полісу на випадок, якщо клієнт піддав своє життя і майно небезпеці з вини або через бездіяльність власника В&В. За рахунок подібних страхових виплат відшкодову­ються можливі фізичний і моральний збитки, нанесені клієнтам власниками В&В, рекламації туроператорів до власників В&В.

В даний час страхова галузь у сфері туризму надає понад деся­ток видів послуг страхування. Турист, що відвідує іншу місцевість чи країну, більше від місцевих жителів піддається впливу нес­приятливих факторів ризику. Насамперед страхується здоров'я ту­риста (різні види медичного страхування і допомоги, від нещасли­вого випадку з покриттям медичних витрат, страхування життя) і потім його майно. Розглядаються й інші несприятливі фактори ризику.

У середньому за статистикою туризму страховий випадок стається з кожним сотим туристом. Слід зазначити, що далеко не всі обста­вини, що трапилися, визнаються страховою компанією для відне­сення даного випадку до страхового й оплачуються.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+