Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2. Розроблення нового товару

Ринковий успіх підприємства значною мірою залежить від того, скільки ува­ги воно приділяє розвиткові нових товарів.

До нових товаріввідносять справжні нововведення (піонерні товари) або суттєві модифікації існуючих товарів.

Провідні фірми світу витрачають значні кошти на інноваційні процеси і виводять на ринок велику кількість новинок. Але новаторство — річ не лише дорога, а й ризикована. Основні причининевдач нових товарів на ринку:

— помилкове визначення величини попиту;

— дефекти товару;

— недостатня реклама і незначні зусилля у просуванні товару;

— завищена ціна;

— відповідні дії конкурентів;

— невдало вибраний час для виходу на ринок;

— нерозв'язані виробничі проблеми.

Однак, незважаючи на невдачі, фірми-виробники не припиняють інновацій­ної діяльності, оскільки без оновлення товарного асортименту не можна втримати конкурентні позиції на ринку.

Розроблення нового товару здійснюється у певній послідовності і про­ходить декілька етапів.

 Воно починається з етапу генерації ідей. Існує багато джерел ідей для створення новинок, зокрема:

— споживачі з їх потребами;

— співробітники самої фірми, мотивовані па пошук ідеї;

— торговельний персонал, який контактує з клієнтами;

— науково-дослідні лабораторії, конструкторські бюро, консультанти;

— нова продукція конкурентів;

— публікації у професійних виданнях, газетах;

— виставки, ярмарки тощо.

Дуже важливо, щоб пошук нових ідей усіляко стимулювало керівництво фірми.

Методи формування ідей дуже різноманітні: це й опитування споживачів; і аналіз недоліків існуючих товарів, обговорення скарг і пропозицій клієнтів. Дуже популярним є метод „мозкової атаки ", який має на меті швидке генерування вели­кої кількості ідей.

Використовують і інші творчі методи: морфологічний аналіз, метод синектики тощо.

Мета етапу генерації ідей — зібрати якомога більшу їх кількість. Усі подальші етапи мають на меті поступове скорочення цієї кількості.

Першим кроком на цьому шляху є етап фільтрації ідей. Сутність його полягає у ранньому відсіюванні невдалих ідей, які не відповідають цілям і ресурсам фірми. Для того використовують спеціальні фільтрувальні переліки мін нової продукції. Вони містять конкретні показники, кожен з яких оцінюється за бальною шкалою і має свій ваговий коефіцієнт значущості, оскільки їх вплив на успіх товару неоднаковий.

Після порівняння оцінок окремих ідей більшість із них вилучають із подаль­шого розгляду.

Подальший етап — розроблення концепції товару та її перевірка. Слід розрізняти ідею товару як. можливість його виробництва і про­позиції на ринку та концепцію товару, що являє собою версію перетворення ідеї у конкретний товар. На стадії розроблення концепції нового товару доцільно врахувати думку споживачів. Найчастіше концепцію товару надають на їх розгляд у вигляді рисунка та словесного опису. До них додають перелік запитань:

• Чи легко зрозуміти концепцію товару?

• Чи бачите Ви переваги цього товару порівняно з тими, що вже є на ринку?

• Чи задовольняє даний товар Ваші потреби?

•  Які характеристики нового товару потребують удосконалення?

• Чи купите Ви даний товар?

Результати тестування показують, яка з концепцій нового товару найбільше приваблює споживачів.

Далі роблять економічний аналіз концепції товару. У ході аналізу склада­ють прогноз попиту на новий товар, оцінюють витрати на його виробництво і збут, виконують попередні розрахунки ціни майбутнього товару, планових прибутків, визначають необхідні інвестиції. На цьому етап і більшість фірм стикається з браком ресурсів, тому багато перспективних проектів відкидають.

Якщо концепція продукту успішно витримала економічний аналіз, переходять до подальшого етапу — розроблення товару.

На цьому етапі концепція товару втілюється у реальний виріб. При­ймаються рішення щодо:

• конструкції товару;

• матеріалів, з яких його виготовлятимуть; «технології його виробництва;

• товарної марки;

• упаковки тощо.

Відділ досліджень і розробок, як звичайно, створює декілька прототипів то­вару, а після випробувань у лабораторних та експлуатаційних умовах залишається один удосконалений виріб.

На цьому етапі також розробляють патентний захист товару для запобігання його копіюванню.

Якщо на попередніх стадіях товар успішно пройшов перевірку, то фірма переходить до його пробного маркетингу. Це випуск невеликої партії про­дукції для її ринкового тестування в одному чи декількох регіонах на основі спеціально розробленої маркетингової програми.

Пробний маркетинг здійснюють для оцінювання споживачами і торговель­ними посередниками характеристик нового товару, визначення місткості ринку і складання прогнозу збуту продукції. Для його проведення треба визначити:

— місце здійснення ринкового тестування;

— термін випробування;

— характер інформації, яку фірма бажає отримати.

Ринкове тестування дає достатній обсяг інформації для прийняття остаточного рішення щодо до цільності випуску нового продукту і розгор­тання його комерційноговиробництва.

Цей етап потребує значних матеріальних витрат і оперативного прий­няття рішень, адже новий товар повинен якомога скоріше здобути визнан­ня споживачів і торговельних посередників.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+