Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3. Життєвий цикл товару

Після закінчення процесу розроблення нового товару і розгортання його ко­мерційного виробництва починається ринкове життя новинки.

Згідно з концепцією життєвого циклу товару (ЖЦТ), товар у процесі свого ринко­вого життя проходить декілька послідовних етапів, а потім його витісняють із рин­ку інші, досконаліші товари.

Концепція ЖЦТ пов'язує, обсяги збуту товару, прибутки, маркетингові стра­тегії з особливостями кожного окремого етапу ринкового життя товару.

Класичний маркетинг розглядає чотири етапи ЖЦТ

• етап впровадження на ринок,

• етап зростання,

• етап зрілості,

• етап спаду.

Етап впровадження на ринок — період повільного зростання обсягів збуту продукції, оскільки, ринок ще мало знайомий з новим товаром. Це складний для фірми період, оскільки прибутків вона ще не отримує, адже необхідні великі витрати на формування попиту на товар і просування його на ринку (рекламу, стимулювання збуту).

Споживачами товару на цьому етапі є новатори, які полюбляють усе нове і схильні до ризику. Конкуренція ще незначна.

Для проникнення на ринок доволі часто встановлюють невисокі ціни, що стимул юс споживача випробувати і оцінити новинку. Але коли фірма має уже міцні ринкові позиції, а товар захищений патентами, можуть встановлюватись високі престижні ціни, які прийнятні лише для верхніх ешелонів ринку.

Етап зростання — це етап швидкого нарощування обсягів збуту і ви­знання покупцями нового товару. З'являються прибутки, які протягом етапу зростають унаслідок швидкого обороту капіталу і зменшення витрат на рекламу. У цей мас па високоприбутковому ринку з'являється більше конкурентів, які пра­гнуть потіснити позиції виробника даного товару.

Кількість споживачів збільшується, іде проникнення на нові сегменти ринку з модифікаціями товару, розширюються канали збуту.

Етап зрілості . У певний період темпи зростання обсягів збуту уповіль­нюються, що свідчить про перехід до етапу зрілості. На цьому етапі пере­буває більшість товарів на сучасному ринку. У збуті продукції відбувається певна стабілізація. Конкуренція сягає максимуму.

Підприємство на етапі зрілості має на меті утримання позицій товару на рин­ку. Витрати па просування продукції дещо знижуються, реклама має характер нага­дування.

Споживачами товару стає масовий ринок, що дає можливість фірмі отримува­ти максимальні прибутки. Але у другій половині цього етапу відбувається насичен­ня ринку товаром, окреслюється тенденція до зменшення обсягів збуту. Високий рівень конкуренції зумовлює зниження цін. Фірми, що мають слабші позиції, ви­бувають із ринку, і на ньому залишаються головні конкуренти.

Етап спаду (занепаду)завершує ринкове життя товару, яким би трива­лим воно не було. Збут і прибуток падають, споживачами товару залиша­ються здебільшого консерватори, які не люблять змінювати звичок. Па­діння обсягів збуту може бути стрімким або повільним, але незмінною залишається сутність цього етапу: товар морально старіє, з'являються нові, досконаліші товари.

На етапі занепаду підприємство може використовувати різні стратегії:

• припинити випуск застарілої продукції; якщо товар ще рентабельний, деякий час „збирати плоди", різко скорочуючи витрати на його маркетинг (рекламу, збутову мережу тощо); укласти контракти на його виробництво з дочірніми підприємствами в інших країнах чи регіонах.

Деякі товари можуть мати відмінні від традиційних криві життєвого циклу. Використання концепції життєвого циклу на практиці ускладнюється тим, до для більшості товарів етапи чітко не поділяються, тривалість ЖЦТ і форми його кривої можуть суттєво відрізнятися для різних товарів. Але, незважаючи на це, концепція ЖЦТ має дуже велике значення у маркетингу, оскільки допомагає правильно визначити  маркетингові стратегії  залежно  від  етапу, на  якому  перебуває товар.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+