Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 2.4. Державний секретар Мінтрансу України

8.2.4. Державний секретар Мінтрансу України

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінтрансу України здійснюється Державним секретарем.

Державного секретаря призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

Державний секретар має першого заступника та заступників, яких призначає на посади за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

Державний секретар, його перший заступник та заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України.

Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром обов’язки між першим заступником та заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їхньої відповідальності.

Основними завданнями Державного секретаря є такі:

організація забезпечення виконання завдань, що належать до сфери діяльності Мінтрансу України;

забезпечення діяльності Міністра як керівника Мінтрансу України та члена Кабінету Міністрів України;

здійснення поточної роботи, пов’язаної з виконанням покладених на Мінтранс України завдань;

забезпечення стабільності та наступності в роботі Мінтрансу України.

Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань має такі повноваження:

організовує роботу апарату Мінтрансу України;

готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани роботи Мінтрансу України, організовує та контролює їх виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;

забезпечує підготовку проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінтранс України, інших документів та подає їх на розгляд Міністрові;

організовує розроблення нормативно-правових актів, що приймаються Мінтрансом України, та подає їх на підпис Міністрові;

організовує та контролює виконання законів, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів та доручень Міністра;

у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

забезпечує вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату Мінтрансу України з Адміністрацією Президента України, апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до їхнього відання;

забезпечує взаємодію апарату Мінтрансу України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

забезпечує співпрацю Мінтрансу України з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування в процесі виконання завдань, покладених на Міністерство;

координує роботу відповідних урядових органів державного управління, територіальних органів Мінтрансу України, координує і контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, і вживає заходів до забезпечення ефективності їхньої роботи;

подає Міністрові пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Мінтрансу України урядових органів державного управління; за поданням керівників зазначених органів затверджує в установленому порядку граничну чисельність їхніх працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків цих органів;

в установленому порядку приймає рішення щодо утворення, реорганізації й ліквідації територіальних органів Мінтрансу України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їхні статути (положення), призначає на посади і звільняє з посад відповідно до законодавства їхніх керівників;

погоджує питання призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

організовує роботу з документами в Мінтрансі України;

подає Прем’єр-міністрові України в установленому порядку пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та заступників Державного секретаря;

призначає на посади і звільняє з посад згідно із законодавством працівників центрального апарату Мінтрансу України та за пропозицією Міністра — працівників патронатної служби;

розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Мінтрансу України відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінтранс України, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів та звітує перед Міністром з цього питання;

відповідно до законодавства розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на утримання центрального апарату Мінтрансу України і територіальних органів Мінтрансу України, та інформує Міністра про їх використання;

за погодженням з Міністром виконує функції з управління майном, яке перебуває у сфері управління Мінтрансу України;

забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених Міністерством з керівниками підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу України;

формує та затверджує кадровий резерв Мінтрансу України, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації його працівників;

забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених законом;

забезпечує використання в установленому порядку гербової печатки Мінтрансу України;

у разі ліквідації Мінтрансу України очолює ліквідаційну комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з ліквідації Міністерства;

виконує інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності Мінтрансу України.

Державний секретар з питань, що належать до його компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

Державний секретар має право:

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери діяльності Мінтрансу України;

залучати в установленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції Мінтрансу України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетен­ції Мінтрансу України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його першого заступника та заступників (за посадою), керівників урядових органів державного управління, що утворені у складі Мінтрансу України, інших керівних працівників Міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу України.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов’язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра.

У складі Мінтрансу України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів розвитку науки і техніки в галузі, обговорення найважливіших програм та інших питань у Міністерстві може утворюватися науково-технічна (наукова) рада з учених і висококваліфікованих фахівців.

Склад цієї ради та положення про неї затверджує Міністр.

Гранична чисельність працівників Мінтрансу України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру Мінтрансу України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністром.

Штатний розпис і кошторис видатків Мінтрансу України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Мінтрансу України затверджує Державний секретар.

Мінтранс України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+