Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.7.2. Механізація виробничих процесів

Залежно від розмірів свинарських ферм, їх виробничого спряму­вання, типів приміщень, умов годівлі та утримання тварин викори­стовують різні системи машин і обладнання.

З метою удосконалення управління, оптимального використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, збільшення вироб­ництва свинини, поліпшення її якості, зниження собівартості й під­вищення рентабельності галузі передбачають автоматизовані тех­нологічні лінії та диспетчерські пульти управління. Рівень автома­тизації основних виробничих процесів під час проектування або ре­конструкції свинарських підприємств має становити не менше ніж 15 %, у тому числі за системами забезпечення мікрокліматичних параметрів — не нижче від 60 %.

До трудомістких процесів відносять приготування і роздавання кормів, водопостачання, видалення гною, створення необхідного мікроклімату в приміщеннях.

Серед загальної кількості витрат на виробництво тваринницької продукції на приготування кормів припадає близько 20 — 30 %. Для одержання повноцінних сухих розсипних та гранульованих комбі­кормів у свинарських господарствах використовують комплекти комбікормових цехів ОКЦ-4, ОКЦ-8, ОКЦ-15, ОКЦ-30, ОКЦ-50 або «Харків’янка», де корми подрібнюють і змішують. На невеликих свинофермах для подрібнення зернових кормів можна застосовува­ти агрегати аМК-2, АК-1,2, ККН-1М.

У процесі приготування вологих кормосумішей для одночасного миття, подрібнення й завантаження коренеплодів у змішувач або транспортні засоби використовують машини ИКС-5М, ИКМ-5 та АПК-10 різної потужності; для подрібнення коренебульбоплодів — подрібнювачі КПИ-4 і «Волгарь-5».

Трав’яне борошно вологістю 10 — 13 % отримують на агрегатах АВМ різних модифікацій та СБ-1,5, сінне — на універсальних дро­барках ДКУ-1 і ДКУ-2. Для одночасного змішування кількох видів кормів використовують змішувачі-запарники С-12, АПС-6, С-2 і ВК-1. У випадку, коли в господарстві свиням згодовують картоплю у су­міші з іншими кормами, застосовують агрегати КН-3 або ЗПК-4.

Подавання коренебульбоплодів із сховищ у кормоцех здійснюють конвеєрами СТ-2, ТК-5Б, ТК-3. Щоб вивантажити кормосуміші з кормоцеху в транспортні засоби чи подати сінне борошно, січку, зе­лену масу тощо, використовують похилі ланцюгові конвеєри ТС-40М або ТС-40С. У горизонтальному напрямку корми переміщують на шнекових конвеєрах ШЗС-40, ШВС-40. Приймання, тимчасове збе­рігання і дозоване видавання концкормів у змішувачі та запарники здійснюють за допомогою живильників ПК-6, бункерів Б-6, БСК-10, Г-807С та ПСМ-10.

Використовуючи зазначені машини й обладнання та розміщую­чи їх у певному порядку, створюють кормоцехи для свинарських комплексів із технологічними лініями: коренебульбоплодів, зеленої маси, сінного борошна, концентрованих і рідких кормів, змішування та вивантаження кормових сумішей.

Залежно від типу годівлі, системи утримання свиней, типу при­міщень застосовують відповідну систему роздавання кормів і тип кормороздавачів. Для цього використовують мобільні й стаціонарні роздавачі, а також пневматичні установки.

Сухі розсипні і гранульовані корми роздають за допомогою ста­ціонарних кормороздавачів тросо-шайбового типу КШ та ТШ. Із мо­більних електрифікованих для вологих кормосумішей використову­ють КС-1,5, РС-5А, КСА-0,8 і КЭС-1,7. Кормороздавач КЭС-1,7 при­значений для роздавання сухих кормів та готових кормосумішей у спарені групові годівниці, а кормороздавач КСА-0,8 — для змішу­вання і роздавання кормів вологістю 60 - 75 % в індивідуальні та групові годівниці для всіх статево-вікових груп свиней, а також для роздавання поросятам-сисунам знежиреного молока, комбікорму в сухому вигляді та іншої підгодівлі.

Замість кормороздавачів КС-1,5, РС-5А і КЭС-1,7 виготовляють універсальний мобільний з програмним керуванням КУС-Ф-2. Він призначений для нормованого роздавання вологих кормових сумі­шей та сухих концентрованих кормів для всіх статево-вікових груп як у групові переривчасті годівниці, що розміщені з обох боків кор­мового проходу, так і в суцільні спарені. Це дає можливість знизити затрати праці та електроенергії в 1,5 раза.

Вода на свинофермах необхідна для напування тварин, приготу­вання кормів та прибирання приміщень. З цією метою використо­вують в основному підземні джерела. У водонапірні башти воду за­качують за допомогою насосів різних типів: АПВ, КМ, ЗПЛ, ЭЦВ то­що. Також її подають і безбаштовими автоматичними водопідйом­ними установками БУ-5-30, БУ-7-65, ВУ-10-30А, ВУ-10-80.

Для напування свиней використовують клапанні одночашкові автонапувалки ПСС-1 — для поросят після відлучення та дорослих свиней і АС-Ф-25 — для поросят-сисунів та поросят після відлучен­ня і таких, що відстають у рості. Крім того, використовують клапан­ні соскові напувалки для дорослих свиней ПДС-2Б, ПБС-1 та поро­сят ПБП-1. Ними обладнують приміщення в разі індивідуального і групового утримання тварин.

Вибір технічних засобів для видалення гною залежить від спосо­бу утримання свиней, типу приміщень, виду підстилки, а також до­бового виділення сечі та гною. Середні добові норми виділення сечі та виходу гною від свиней, кг:

Виробнича група

Виділення сечі

Вихід гною

Кнури-плідники

6

9

Свиноматки:холості та поросні

8

9

підсисні з поросятами

10

12

Відлучені поросята

0,8

2,5

Ремонтний молодняк

2,5

5,0

Свині на відгодівлі:молодняк

2,5

5,0

дорослі

8

9

Видалення сечі та гною — найтрудомісткіший процес, який ста­новить понад 50 % усіх трудових витрат з догляду за тваринами. На невеликих свинофермах застосовують скребкові конвеєри кільцевої дії ТСН-3,0Б, ТСН-160А, а для подавання у транспортні засоби — навантажувачі ПУ-0,5, ПГ-0,5Д, ПШ-0,4; рідку фракцію пере­качують установкою УН-1 абоУН-100, УТН-10. На свинофабриках потужністю 3, 6, 12 та 24 тис. голів використовують установки КНУС-3, КНУС-6, КНУС-18 і КНУС-24.

Для створення необхідного мікроклімату в свинарських примі­щеннях використовують електрокалорифери СФОА, обігрівально- вентиляційне обладнання типу «Клімат», тепловентилятори ТВ-6 і ТВ-36, обігрівально-опромінювальне обладнання для поросят ІКУФ-1М та К-С-16.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+