Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. Польове травосіяння

Польове травосіяння є найважливішою складовою частиною польової кормової площі. Початок його розвитку в Росії і в Україні припадає на XVIII — початок XIX ст. Багаторічні й однорічні кор­мові злакові і бобові трави дають корми вищої якості — сіно, сінаж, силос, корми штучного сушіння та ін. їх вирощування є основою розв’язання проблеми кормового протеїну у тваринництві. У лучно­му кормовиробництві на пасовищах і сіножатях домінують злакові, у польовому — бобові багаторічні трави Злакові культури викорис­товують здебільшого як компоненти травосумішей у ґрунтозахис­них, лукопасовищних і кормових сівозмінах.

Значення багаторічних трав зростає з поліпшенням умов зволо­ження. Однорічні трави, здебільшого у вигляді травосумішей, ви­рощують повсюдно, проте в степових районах площі посівів їх збі­льшуються. Тут однорічні трави мають перевагу перед багаторіч­ними, оскільки водоспоживання у більшості однорічних трав значно нижче, ніж у багаторічних. Вони краще витримують посуху, багато які з них ростуть і тоді, коли багаторічні трави припиняють ріст. Урожайність багато- і однорічних трав залежить від виду, сорту, умов живлення і зволоження. Без зрошення — 280 — 320, 450 — 500 ц/га, при зрошенні — 600 — 800 ц/га і більше.

За поживністю багаторічні й однорічні бобові і злакові трави приблизно рівноцінні (наприклад, поживність люцерни синьогіб- ридної і вики ярої, конюшини лучної, білої і підземної, суданської трави і стоколосу безостого та ін.).

Основоположником сучасного польового травосіяння є В.Р. Віль- ямс. Він не тільки розкрив значення польового травосіяння у зміц­ненні кормової бази, а й розробив теоретичні основи поліпшення родючості та фізичних властивостей ґрунту під впливом бобових і злакових багаторічних трав. Питання сучасного польового травосі­яння висвітлено у працях М.В. Максименка, М.В. Куксіна, М.М. Кулешова, М.Г. Андрєєва, В.М. Рабиновича, І.Й. Власюка, В.О. Черкасової, С.С. Рубіна, І.С. Шатилова, Г.С. Кияка, М.Ф. Лу- пашку, Г.М. Шекуна, Л.С. Мацюка, О.П. Микитенка, В.І. Мойсеєнка, В.К. Блажевського, Ю.К. Новосьолова, О.С. Новосьолової, М.С. Рого­ва, Г.Д. Харькова, О.В. Кузютина, А.О. Бабича, Г.П. Квітко, І.Ф. Підпалого, Б.С. Зінченка, В.І. Жаринова, В.С. Клюя, М.І. Бах­мата, В.Д.Бугайова та ін.

У польовому травосіянні використовують насамперед такі бага­торічні трави, як люцерна посівна і жовтогібридна, еспарцет, остан­нім часом — козлятник східний (галега), лядвенець рогатий, коню­шина лучна, буркун дворічний; із злакових здебільшого у травосу­мішах із бобовими — стоколос безостий, костриця лучна, грястиця збірна, тимофіївка лучна, пирій безкореневищний, райграс високий

і багатоукісний, житняк. З однорічних трав в одновидових посівах і травосумішах поширені суданська трава, райграс однорічний, мо­гар, вика озима і яра, буркун однорічний, однорічні конюшини — персидська (шабдар), олександрійська, інкарнатна, підземна, сера­дела. На жаль, однорічні конюшини в Україні і країнах СНД вико­ристовуються поки що мало через недостатню вивченість різних екотипів, не налагоджено насінництво.

Багаторічні трави, особливо бобово-злакові суміші, поліпшують родючість ґрунту (завдяки великій кількості кореневих і стерньових решток), його структуру. Однорічні трави поступаються перед ними за впливом на родючість ґрунту. Проте вони займають поле протягом року. Якщо порівняти кількість рослинних решток і елементів міне­рального живлення при паралельному вирощуванні протягом одна­кового періоду, то виявиться, що відмінності між багаторічними й од­норічними травами мінімальні, неістотні або їх немає зовсім. Причо­му вони можуть бути на користь як одних, так і других (табл. 55).

Таблиця 55. Порівняльна кормова й агротехнічна ефективність багаторічних і однорічних трав при паралельному вирощуванні

(за даними автора)

*Підсівання буркуну під кукурудзу. Використання — упродовж одного року.


Багаторічні й однорічні бобові трави при збиранні в оптимальні строки містять 160 — 220, злакові — 100 — 120 г перетравного проте­їну на 1 корм. од. Протеїнові трав’яні концентрати з бобових трав використовують для приготування концкормів.

Високоякісну зелену масу, сіно, сінаж, трав’яне (сінне) борошно часто вигідніше згодовувати худобі, ніж зерно. Це дуже важливий аспект кормовиробництва.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

6. Польове травосіяння