Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6.5. Передзабійне утримання худоби на скотобазах

З метою створення необхідних умов утримання і передзабійної підготовки, організації потрібного запасу тварин для безперебій­ної роботи цеху забою худоби і розбирання туш на м’ясокомбінатах створено цехи передзабійного утримання худоби. їх розміщують у безпосередній близькості від цеху забою худоби і розбирання туш, що забезпечує подавання підготовленої до забою худоби і гарантує ритмічну роботу конвеєра первинної переробки тварин. У цехах передзабійного утримання є загони для худоби, ваги, розколи для термометрії та сортування тварин. Вони розраховані на перетри­мування такої кількості худоби, що забезпечує дводобову потребу цеху забою і розбирання туш.

Упродовж передзабійного утримання худоба постійно перебу­ває під ветеринарно-санітарним контролем. У цехах передзабійної підготовки перед забоєм тварини підлягають повторному огляду лікаря ветеринарної медицини і залежно від загального стану їм проводять поголівну або вибіркову термометрію. Коней (ослів, му­лів) досліджують на сап. Результати передзабійного ветогляду і термометрії заносять у журнал.

До забою на м’ясо допускаються здорові тварини. Тварин, хво­рих або підозрілих на захворювання інфекційними хворобами, або таких, які перебувають під загрозою загибелі (важкі травми, пе­реломи, опіки та інші ушкодження), дозволяється забивати у ви­падках, передбачених чинними Правилами ветеринарного огляду забійних тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса і м’ясопродуктів.

Передзабійне голодне витримування тварин у цехах (відділен­нях) передзабійної підготовки має бути такої тривалості, щоб час­тково звільнити травний канал тварин, але щоб вони не втрачали корисної маси. При цьому важливо давати тваринам води досхочу. Водопій припиняють за 2 — 3 год до забою. Вилучення із раціону води впродовж доби може спричинити зменшення в тканинах во­ди на 5 — 6 %, а отже, знизити масу м’яса. Надання води тваринам під час їх підготовки до забою забезпечує краще знекровлення туш, полегшує операції знімання шкури. Проте напування тварин безпосередньо перед забоєм може зумовити забруднення м’яса і субпродуктів рідкою канигою (вмістом передшлунків) унаслідок її витікання із стравоходу при розбиранні туш.

У разі прив’язного утримання ВРХ, особливо важковагових бич­ків і бугаїв, істотно знижуються втрати живої і забійної маси і по­ліпшується якість м’ясної продукції.

При здаванні—прийманні тварин за живою масою і вгодованіс­тю передзабійне витримування після доставлення на м’ясокомбі­нат для великої і дрібної рогатої худоби, коней, ослів, мулів та оленів має становити не менш як 24 год, свиней — 12, телят і по­росят — 6, кролів — 14 — 18 год.

Дані бактеріологічних досліджень м’яса і печінки засвідчують, що після короткочасного перевезення автомобільним транспортом молодняку ВРХ на відстань до 70 км з попереднім 15-годинним утриманням без годівлі в господарствах передзабійне витриму­вання худоби на м’ясокомбінатах не потрібне або може тривати не більше ніж 2 год.

Птиця, яка не пройшла передзабійного витримування в госпо­дарстві, не допускається на забій без передзабійного витримування.

За незадовільних умов тривалого транспортування і великих виснажливих перегонів тварин (особливо в спеку або під дощем) відбувається прижиттєве обсіменіння тканин і органів мікроор­ганізмами, які проникають із кишок. Тому потрібно таких тва­рин поставити на відпочинок тривалістю не менш як 48 год, створивши нормальні умови годівлі та водопою, і тільки після цього направляти на передзабійне витримування та наступну переробку.

Згідно з чинними Правилами ветеринарного огляду забійних тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса і м’ясопродуктів у разі приймання худоби за масою і якістю м’яса тварини можуть бути направлені на забій не пізніше ніж через 5 год після при­ймання на м’ясопереробне підприємство за умови недовгого транспортування їх автотранспортом (на відстань до 100 км). При цьому тварини не повинні мати ознак втоми. Перед відправкою на м’ясокомбінат велику і дрібну рогату худобу витримують без годі­влі в господарстві не менше ніж 15 год, свиней — 5, кролів — 12, сухопутну птицю 6 — 8, водоплавну — 4 — 6 год. Термін передза- бійного голодного витримування тварин у господарстві має бути зазначений у товарно-транспортній накладній або журналі, а до­ставку на м’ясокомбінат проведено в день і годину, вказані у пого­дженому графіку здавання—приймання.

У період передзабійного утримання важливим заходом є сані­тарне чищення тварин. Забруднена шкура тварин — основне джерело мікробного обсіменіння м’яса.

Худобу і свиней на забій подають по розколах без різких окри­ків і ударів, використовуючи електропідганялки або легкі ляпав- ки, які не завдають ушкоджень поверхневим тканинам тварин.

Зрошення худоби теплою водою безпосередньо перед оглушен­ням сприяє заспокоєнню худоби, зниженню рівня запахів з цеху

забою і поліпшує умови електрооглушення. Душування свиней перед оглушенням заспокоює тварин, знижує їхній опір при під­гоні та зменшує кількість туш з вадами якості м’яса. Тому перед подаванням тварин у передзабійні загони їх миють, використову­ючи щітки і камери, які мають душове обладнання з висхідними і низхідними струменями води, або із шланга з температурою води 20 — 25 °С. Із цеху передзабійного утримання худобу подають у передзабійні накопичувальні загони, розраховані на двогодинну безперервну роботу лінії забою і розбирання туш. Для переробки однорідної сировини худобу сортують за віковими групами і жи­вою масою.

Звільнені від худоби загони ретельно очищають і промивають водою, потім дезінфікують і тільки в чисті загони приймають нову партію худоби.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+