Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3.2. Механічне знімання шкури

Залежно від анатомо-гістологічної структури шкури зусилля, які виникають при її зніманні, різні. На його значення впливають вид, стать, вгодованість тварин і ділянка туші, з якої знімають шкуру.

При механічному зніманні шкури підшкірний шар розриваєть­ся і зусилля, яке прикладається до шкури, передається через під­шкірний шар і поверхневу фасцію на м’язову або жирову тканину. На ділянках, де шкура пов’язана з поверхневою фасцією через
підшкірнии шар, міцність якого однакова в усіх напрямках, відо­кремлювати шкуру розривання можна за будь-якого напрямку зусилля. Там, де дерма шкури пов’язана з поверхневою фасцією через м’язи вздовж вертикальної осі туші (в передній її частині), зусилля має спрямовуватися впоперек волокон м’язів або вздовж волокон фасції. За цієї умови волокна фасції не розриваються, а розшаровуються, оскільки для розшаровування потрібно менше зусиль, ніж для розривання, і отже, поверхня туші не пошкоджу­ється.

Із туш різних видів тварин шкури знімають у певній техноло­гічній послідовності (рис. 3.8 — 3.10).


Відокремлення шкури розри­ванням є найпоширенішим, на ньому реалізуються механічні установки для знімання шкур.

Напрямок дії зусиль зале­жить від кута знімання шкури. Питомий опір відокремлення шкури розриванням підшкірного шару залежить від кута відокремлення:


де а — кут відокремлення; Ро — питомий опір відокремлення при а = 0°, Па.

Залежність питомого опору від швидкості відокремлення харак­теризується рівнянням
Загальний опір при відо­кремленні шкури визначають за формулою

де V — швидкість відокрем­лення шкури, м/с; йо — пери­метр відокремлення шкури, м; а — коефіцієнт.

При зніманні шкури з туш великої рогатої худоби кращі результати отримують, коли напрямок зусилля збігається з розташуванням м’язових воло­кон. Під час знімання шкур з туш свиней кут нахилу шкури до туші має бути мінімальним, а натягання шкури — рівномірним.

Вади шкури і поверхні туші при механічному зніманні є нас­лідком недотримання певних умов. Шкуру великої рогатої худоби потрібно знімати в двох напрямках: при відокремленні шкури з грудної частини до останнього спинного хребця під кутом 70 — 90° зі швидкістю 0,06 — 0,08 м/с, потім по дотичній до поверхні туші зі швидкістю 0,12 — 0,16 м/с. Найбільші зусилля виникають при від­риванні шкури в ділянці плечолопаткової і задньої частин.

У зв’язку із особливостями будови підшкірного шару у дрібної ро­гатої худоби і свиней шкуру знімають в одному напрямку під постій­ним кутом близько 0°. У разі недотримання всіх необхідних умов у процесі знімання шкури поверхня пошкоджується, особливо жирних туш великої рогатої худоби і свиней, а також туш дрібної рогатої ху­доби нижчої вгодованості. Тому під час відривання шкури на ділян­ках туші, де утворюються зачепи, шкуру підрізають вручну.

На підприємствах для механічного знімання шкур з туш вели­кої рогатої худоби використовують установки типу А1-ФУУ і ФУАМ періодичної дії з механічними фіксаторами туш і безпе­рервної дії типу Р3-ФУВ (рис. 3.11 — 3.13).

Знімаючи шкури на установках періодичної дії, туші потрібно вивести з підвісного шляху основного конвеєра. Перед зніманням шкури тушу ВРХ фіксують під кутом 70° до горизонту. Під час відривання шкура розташовується над тушею, тому механічний бруд, що був на поверхні шкури, потрапляє на неї. Ці недоліки усунені в установці безперервної дії, продуктивність якої залежно від швидкості ланцюгів конвеєрного агрегата становить від 65 до 132 голів за годину. Довжина агрегата 12 м, його розміщують на одному поверсі, тоді як установки періодичної дії мають висоту 7,55 м і потребують високих приміщень.Механічне знімання шкур з туш дрібної рогатої худоби прово­дять на установках барабанного типу ФСБ (рис. 3.14). їх виготов­ляють у двох варіантах: для знімання шкур зверху вниз від хвос­тової частини до шийної і для знімання знизу вгору від шийної частини до хвоста. Кут відриву близько 15°. Для знімання шкур з туш дрібної рогатої худоби на підприємствах великої продуктив­ності використовують конвеєрні установки.

З туш свиней шкуру знімають повністю, частково (крупонуван- ня) або обробляють туші у шкурі. При повному зніманні шкури виконують забілування (так само, як у великої рогатої худоби, за винятком голови і кінцівок). Площа забілування для м’ясних сви­нячих туш становить 25 — 30 %, а для жирних — до 50 %.

Після знекровлення у свинячих туш оголюють ахіллові сухо­жилля задніх кінцівок, вставляють у них розногу, чіпляють її за ролик підвісного шляху і пересаджують на конвеєр забілування типу ГК-1. Потім тушу закріплюють нерухомо за нижню щелепу педальним натяжним пристроєм. Забіловану частину шкури за­хоплюють за допомогою петлі із ланцюга, кінець якого чіпляють за гак лебідки, і шкура відривається від туші в напрямку від голо­ви до задньої частини. Швидкість відривання для жирних туш 3 — 5 м/хв, для м’ясних — 10 — 12 м/хв. Шкура відривається під кутом 0°. При відокремленні шкуру притримують руками і підсі­кають ножем, щоб запобігти відриванню шпику.

Рис. 3.12. Агрегат ФУАМ з фіксатором для знімання шкур з туш великої рогатої худоби:


1 — фіксаційні скоби; 2 — вал фіксатора; 3 — важелі переміщення туш; 4 — коніч­на передача; 5 — редуктор; 6 — клинопасова передача; 7 — електродвигун; 8 — привід тягового ланцюга; 9 — привідна зірка; 10 — труба для спускання знятої шкури; 11 — ферма; 12 — натяжна зірка; 13 — профільна напрямна для ланцюга;

14 — ланцюг з гаками; 15 — поворотна зірка; 16 — обгороджувальний лотік

Рис. 3.13. Установка Р3-ФУВ для знімання шкур з туш ВРХ:


1 — конвеєр для фіксації кінцівок; 2 — конвеєр для фіксації шкур; 3 — конвеєр для транспортування знятих шкур

Рис. 3.14. Установка для знімання шкур з туш дрібної рогатої худоби:

1 — барабан з пальцями для фіксації забілованої ділянки шкури; 2 — конвеєр для транспортування туш; 3 — ланцюг для фіксації забілованої ділянки шкури


Агрегат ФШН безперервної дії для знімання шкур та крупонів зі свинячих туш і шкур з туш дрібної рогатої худоби складається з похилого ланцюгового елеватора для знімання шкур, установле­ного під кутом 41° до підвісного шляху, конвеєра і конвеєра фікса­ції туш, який розміщується паралельно підвісному шляху конвеє­ра. Продуктивність агрегата 100 шкур за годину.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+