Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.9.3. Обшпарювання тушок і видалення оперення

Видалення оперення пов’язане з подоланням сили утримуван­ня пера, яка залежить від виду і віку птиці, виду оперення, розмі­рів і глибини залягання очину пера і пуху. Так, глибина заляган­ня пера гусей махового оперення 5,3 мм, покривного — 0,65 мм. Сила утримування на одне перо становить відповідно 25,4 і 4,4 Н.

Утримування оперення у шкірі птиці ослаблюють гарячою во­дою або парою. У промисловості широко використовують обшпа­рювання гарячою водою за таких режимів: жорсткого (58 — 65 °С), середнього (52 — 54 °С) і м’якого (не більше ніж 51 °С). Підвищен­ня температури води і тривалості оброблення значно впливають на зміни сили утримування оперення. Оперення крил, голови і шиї сухопутної птиці мають найбільшу силу утримування, тому з метою збереження якості тушки перед видаленням пера з крил, шиї і голови проводять додаткове теплове оброблення (підшпарю- вання) тільки цих ділянок.

У водоплавної птиці оперення щільніше, ніж у сухопутної, си­льніше розвинений пуховий покрив, а жирове змащення, яке за­побігає намоканню пера, перешкоджає проникненню гарячої води до поверхні тушок. Тому тушки водоплавної птиці обробляють за вищої температури.

Тушки птиці обробляють, занурюючи їх у спеціальні ванни з водою, температура якої автоматично регулюється, або зрошуючи їх гарячою водою. Обшпарювання зрошуванням знижує мікробне обсіменіння тушок. При обшпарюванні методом занурення у воду

з метою зниження мікробного обсіменіння і утримування оперен­ня рекомендується використовувати 0,002 — 0,004%-й розчин хло- ридної кислоти.

Для обшпарювання тушок птиці використовують також зрошу­вання гарячою водою з наступним обробленням гарячим повітрям, яке має високу відносну вологість. Це сприяє підвищенню трива­лості зберігання тушок.

Для оброблення водоплавної птиці замість гарячої води можна використовувати пароповітряну суміш. У цьому разі оброблення виконують у парових камерах. Оперення потрібно видаляти від­разу після теплового оброблення тушок, оскільки сила утриму­вання оперення через 15 — 20 хв поновлюється майже повністю. Режими теплового оброблення тушок птиці подано в табл. 3.2.

Оперення з тушок птиці знімають на бильних машинах і дис­кових автоматах. У сучасному обладнанні можна змінювати зу­силля дії робочих органів (бил або пальців) на тушки. Для цього використовують комплекс машин для знімання оперення, а також робочі органи різної жорсткості. Можна змінювати площу дії па­льців на тушку, змінюючи положення робочих органів, і силу дії їх на тушку зміною частоти обертання бил або пальців. Під час оброб­лення в автоматах для знімання оперення (рис. 3.21) тушки зро­шуються водою температурою 48 — 50 °С. Зняте з тушок перо зми­вається у гідрожолоб, розміщений у підлозі під автоматами, і транспортується у відділення первинного оброблення пера.

Таблиця 3.2. Режими теплового оброблення тушок птиці

Примітка: у курей та індиків підшпарюють крила і голови за температури 60 — 65 °С упродовж 30 с.


Для ретельнішого очищення тушок сухопутної птиці від воло­соподібного пера використовують обпалення, а для звільнення від залишків пуху і пеньків водоплавної птиці — воскування. Обпа- лення здійснюють у газовій камері за температури 1000 °С упро­довж 5 — 6 с. Полум’я газового пальника має повністю охоплювати тушку, яка проходить по конвеєру, і спалювати волосоподібне пе­ро, не пошкоджуючи шкіри.

Воскування проводять двічі у двох ваннах з паровим обігрівом, тушки занурюють у розплавлену воскомасу (КИП або ВМЦ) на

3 — 6 с, потім витримують для стікання і затвердіння першого ша­ру воскомаси 20 с і знову занурюють на 3 — 6 с. Температура вос- комаси КИП у першій ванні становить 62 — 65 °С, у другій — 52 — 54 °С (при воскуванні в одній ванні 52 — 54 °С). Температура воскомаси ВМЦ у першій ванні 80 — 85 °С, у другій — 70 — 75 °С (при воскуванні в одній ванні 75 — 80 °С). Товщина воскового шару по поверхні тушки 1,0 — 2,5 мм. Восковані тушки охолоджують во­дою температурою не вище ніж 4 °С упродовж 90 — 120 с. Шар вос­ку разом з пеньками видаляють у перознімальних машинах.

Використану воскомасу нагрівають і регенерують у ротаційних фільтрах (очищають від пеньків, залишків пера і пуху та інших забруднень).

Воскомаса КИП є сплавом парафіну із затверділим оксидом кальцію з каніфоллю у співвідношенні 1 : 1. Пенькознімальна здатність її 40 - 42 %. Воскомаса ВМЦ складається із парафіну,поліізобутилену, бутилкаучуку та інденкумарової смоли. Вона стійка до дії води і високої температури, має високу пластичність

і адгезійні властивості. Пенькознімальна здатність її досягає 70 - 80 %.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+