Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.4. Дефібринування крові

У разі унеможливлення стабілізації крові її звільняють від фі­брину, що утворюється, тобто дефібринують. Процес дефібрину­вання не тільки ускладнює переробку, а й зменшує у крові вміст повноцінного білка на 4 — 5 %.

Дефібринування можна провести як у момент згортання крові, так і після його закінчення.

За першим способом отримують фабрикат харчової крові, за другим (переважно) — фабрикат технічної крові.

Харчову кров дефібринують при інтенсивному збиванні згуст­ків мішалкою, починаючи не пізніше ніж через 1 хв після знекров­лення. Тривалість дефібринування — 2 — 4 хв. Вихід згустку фіб­рину з крові великої рогатої худоби становить приблизно 6 %, сви­ней — 4 %. У згустку близько половини білкових речовин складає фібрин.

Механічний дефібринатор складається з бака місткістю 25 л, плоскої мішалки з вертикальним розташуванням осі обертання. Частота обертання мішалки 135 хв-1. За більшої частоти обертан­ня може відбуватися гемоліз. Мішалку можна виймати з дефібри-
натора, що дає змогу спростити знімання згустку фібрину з її ло­патей.

Утворені нитки фібрину намотуються на лопаті мішалки. Після закінчення процесу згусток фібрину видаляють вручну. Невелика кількість ниток фібрину може залишатись у крові, тому після де- фібринування кров проціджують крізь сито.

Дефібринування згорненої крові передбачає розбивання згуст­ку крові і видалення з неї фібрину із захопленою ним кров’ю. Згу­стки розбивають на млинах типу П-47-1 і МІК-1. Після дроблення фібрину його видаляють фільтруванням крізь металеві сита з отворами решітки 2 — 3 мм або ж відстоюють протягом 30 хв з по­дальшим видаленням більш легкого фібрину з поверхні відстояної суміші.

Фільтруванням видаляють близько 85 % фібрину, відстоюван­ням — 70 — 75 %. Нерозбиті згустки містять значну кількість кро­ві. Щоб зменшити її втрати, згустки віджимають на цетрифузі.

Замість дефібринування згорнутої крові запропоновано метод дроблення згустків крові на машині АВЖ-245К у барабані з отво­рами 0,4 — 1,0 мм. На цій машині згустки фібрину розбиваються так, що кров залишається у рідкому стані й без видалення фібри­ну, що дає змогу здійснювати подальше сушіння в дискових роз­пилювальних сушарках.

За допомогою цього методу можна організовувати безперервне виробництво переробки крові зі збільшенням виходу сухого альбу­міну на 3 - 4 % за рахунок фібриногену. Однак таку установку про­дуктивністю 3000 л/год рекомендується використовувати на підпри­ємствах великої продуктивності.

Схему техноло­гічного процесу ви­робництва технічно­го альбуміну із за­стосуванням маши­ни АВЖ-245К зо­бражено на рис. 8.1.

Згорнута кров з приймального бач­ка 1 шестеренним насосом 2 по кро- вопроводу 3 через кран 4 спрямову­ється в машину 5, звідки стікає в приймальний бак 7. З приймального бака насосом 6 во­на транспортується в напірний бак 12 з трубою 13 для переливання крові. Далі кров самопливом по основному зливному 10 або запасному 11 патрубку надходить у лійку 9, звідки подається на розпилювальний диск сушарки 8.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+