Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.4.1. Приймання та підготовка нехарчової сировини до переробки

Основною вимогою до приймання та підготовки нехарчової си­ровини до переробки є своєчасне передавання її без втрат від міс­ця збирання до цеху технічної продукції за умови забезпечення санітарних вимог і максимальної механізації процесу. Затриман­ня сировини в транспортних засобах і накопичувальних бункерах призводить до її швидкого псування і зниження якості кормів і гідролізу жиру.

Збирання і транспортування сировини. Залежно від роз­міщення цеху технічної продукції сировину з цехів-постачаль- ників доставляють по трубопроводах, спусках, пневмотранспор­том, у підлогових візках, перекидних підвісних ковшах і на рамах. Поверховість виробничої споруди зумовлює спосіб транспортуван­ня сировини. Транспортування сировини пов’язане зі значними труднощами, оскільки на переробку надходять відходи різних роз­мірів (від окремих органів до цілих туш), різні за механічними властивостями (м’якушеві, тверді, рідкі) і хімічним складом. Крім того, сировину збирають у різних цехах і в різних точках цеху. Збирати сировину доцільно, проводячи сортування її за вмістом жиру (жировмісна, жирова), що спрощує подальшу переробку, адже відпадає потреба у подальшому її розбиранні. Застосування на наступній стадії оброблення сировини центрифуг для знежи­рення м’ясо-кісткової шквари виключає необхідність проведення сортування сировини за ступенем вмісту жиру.

Найпростішим способом транспортування сировини по верти­калі є подавання її по спусках.

Спуск виготовляють із ніржавної або оцинкованої сталі. Він має вигляд циліндричної труби, діаметр якої залежить від виду сиро­вини. Труба з’єднана з головкою спуску за допомогою сполучної муфти. Головка спуску закривається кришкою. На кінці труби є шибер. При транспортуванні сировини на значні відстані як по го­ризонталі (до 500 м), так і по вертикалі по закритих трубах діамет­ром 125 - 200 мм застосовують передувні баки (табл. 18.5). Залежно від продуктивності цеху вони мають місткість від 0,063 до 3,2 м3.

Передування сировини з передувних баків здійснюють стисненим повітрям або парою (для шквари), яка подається до них під тиском через одне або кілька сопел залежно від в’язкості сировини. Пере- дувні баки належать до апаратів періодичної дії. Передування си­ровини без урахування терміну її накопичення триває до 3 хв і за­лежить від тиску повітря і продуктивності компресора. Витрати по­вітря на передування 1 т сировини у середньому становлять 10 м3.

Таблиця 18.5. Технічна характеристика передувних баків


Передувні баки використовують для транспортування по тру­бах умовним діаметром 150 мм для попередньо подрібненої м’якушевої, м’ясо-кісткової сировини, шляму, крові, міздри техніч­них зачисток та ін. Основою передувного бака (рис. 18.2) є верти­кальна циліндрична посудина 1 із завантажувальним бункером 2 у верхній частині горловини 3 із затвором. У верхній частині кор­пусу вмонтовано електроконтактні датчики рівня. Знизу корпусу передбачено патрубок 5 для витискування передувної маси.

Бак працює за допомогою ручного і дистанційного керування, яке здійснюють із пульта 10.

Стиснене повітря надходить до пульта керування, а з нього че­рез кран керування до передувного бака та пневмоциліндра 4 по­вороту затвора, який герметизує внутрішній об’єм бака.

При заповненні бака датчики рівня сигналізують про достатній рівень. Стиснене повітря надходить у пневмоциліндр 4. Шток ци­ліндра через важелі повертає вісь затвору. Внутрішній об’єм бака герметизується. Після цього через патрубок подавання повітря для передування в середину бака надходить стиснене повітря, яке щільніше притискує затвор і тисне на продукт, примушуючи його рухатися по трубах.

Тиск повітря рп, Па, повинен перевищувати втрати тиску р:

де— втрати тиску на піднімання (опускання) маси з пи-


томою вагою у на висоту Н, Па; р2 — втрати на створення швидкіс­ного напору, Па,

Рз — втрати тиску на подолання тертя маси об труби, Па,

р4 — втрати тиску на подолання опору при вході маси з труби (за­нурення труби на висоту Н) або в посудину зі стисненим середо­вищем;

р — густина маси, кг/м3; V — швидкість руху маси, м/с; f — коефі­цієнт динамічноїв’язкості, Па*с; І, ё — відповідно довжина і діа­метр труби, м;— сума втрат на подолання місцевих опорів

(повороти, звуження, вентилі та ін.).

При одноповерховому розміщенні обладнання транспортуван­ня здійснюють таким чином. М’якушеві нехарчові відходи та кон- фіскати з цехів м’ясо-жирового корпусу надходять у передувні ба­ки, звідки передуваються в приймальний бункер. З нього сирови­на надходить на магнітний сепаратор для видалення великих ме­талевих предметів, а потім на різально-мийну машину для вида­лення забруднень і вмісту травного каналу.

М’ясо-кісткову сировину плоскочашковим підіймачем подають у подрібнювач через завантажувальний бункер. Подрібнену м’яку­шеву та м’ясо-кісткову сировину шнеком завантажують у бункер, звідки вона самопливом надходить у передувний бак-мірник, а з нього з водою передувається у водовіддільник і розподільник за­вантаження горизонтальних вакуумних котлів.

Технічну кров із бака насосом транспортують у збірник, а з ньо­го — у бак для варіння. До нього із збірника надходить також шлям. Після коагуляції кров і шлям зневоднюють на центрифузі. Зневоднений коагулят надходить у бак-мірник, з якого направля­ється в горизонтальні вакуумні котли.

Кістки, що надходять із м’ясопереробного та субпродуктового цехів, плоскочашковим підіймачем завантажуються в бункер, а з нього — в дробарку для подрібнення. Подрібнені кістки потрап­ляють у передувний бак-мірник, яким вони з водою передувають- ся у водовіддільник і розподільник завантаження, а з них — у котли.

При двоповерховому розташуванні обладнання нехарчову си­ровину транспортують так. М’якушева сировина та кістки, що на­дійшли з цеху первинної переробки худоби, надходять по спусках на приймальні столи сировинного відділення цеху технічної про­дукції, розміщеного в підвалі. Для звільнення сировини від кани- ги (вмісту передшлунків) і видалення забруднень її промивають у мийній машині холодною водою. По спуску діаметром 600 мм у сировинне відділення крім кісток подають також забраковані час­тини туш. Кістки подрібнюють на дробарці. Подрібнена до часто­чок розміром 50 мм сировина з дробарки надходить у похилий шнековий конвеєр. Із похилого шнека сировина потрапляє на го­ризонтальний шнек, яким завантажується в передувний бак. З нього сировина по трубопроводу стисненим повітрям передуваєть- ся в проміжні баки або в горизонтальні вакуумні котли.

Для транспортування подрібненої м’якушевої та м’ясо-кісткової сировини, кісток у горизонтальному, похилому напрямку застосо­вують гвинтові (шнеки) та скребкові конвеєри.

Приймання сировини. М’якушеву сировину, що надійшла в цех технічної продукції по спусках, за допомогою пневмотранспор­ту (передуванням), і кров, що перекачали насосами, приймають у відповідні накопичувальні бункери. Підлоговий конвеєр і підвісні ковші призначені одночасно для перевезення та накопичення си­ровини. Сировину, що передувається в накопичувальні бункери, враховують за об’ємом. При цьому роблять скидку на вологу (див. табл. 18.5), що вільно відділяється (при передуванні в сировину добавляють воду).

Тара цеху технічної продукції має бути непроникна для рідин і пофарбована в розпізнавальні кольори.

Перед повертанням тари на місце збирання сировини в цех її обов’язково після розвантаження миють гарячою водою й дезінфі- кують гострою парою в шлюзових камерах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+