Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.5.6. Переробка технічної сировини у горизонтальних вакуумних котлах з проміжним відбиранням жиру, суміщеним із сушінням і тонким подрібненням

За цією схемою діє комплекс обладнання Я5-ФПБ (рис. 18.10) для виробництва тваринних кормів. Схема дає можливість не пе­реривати тепловий процес оброблення сировини, уникати повтор - ного завантаження шквари в котли для її підсушування, різко збі­льшити ресурс роботи котлів. Комплекс Я5-ФПБ складається з таких вузлів, пов’язаних між собою транспортними засобами:

♦ вузол знежирення та змішування шквари з компонентами, який охоплює накопичувач-дозатор компонентів, центрифуги і систему шнекових конвеєрів;

♦ вузол подрібнення і сушіння суміші, у складі якого є накопи- чувач суміші, підвісний магніт і дробильно-сушильний агрегат;

♦ вузол просіювання та затарювання готового продукту, що міс­тить вібросито, спарені електромагніти А1-ДЕС, накопичувальний бункер з ваговим пристроєм і транспортні засоби.

Усі вузли пов’язані єдиною системою керування з пульта опе­раторів центрифуги ФПН-1001У-04 та агрегату Я5-ФПБ.

Волога необроблена шквара, отримана в горизонтальних вакуум­них котлах, подається шнеками на дві центрифуги ФПН-1001У-04. Після відділення жиру системою шнеків шквара подається в нако- пичувач-дозатор. Система шнеків з бункерами-дозаторами дає змогу ввести у віджату шквару різні види звареної технічної сировини.
З бункера-дозатора похилим шнеком суміш або шквара подається на установку для подрібнення і сушіння. Пневмопроводом подріб­нена та висушена шквара надходить у циклон і системою шнеків і норій подається на просіювання та пакування. Отриманий на си­тах відсів повертається на повторне подрібнення.

Комплекс замінює п’ять горизонтальних вакуумних котлів КВМ-4,6 на етапі сушіння, дозатори-нормалізатори для накопи­чення та охолодження сухої шквари і вузол подрібнення. Продук­тивність комплексу Я5-ФПБ до 1000 кг/год м’ясо-кісткового борош­на, коефіцієнт автоматизації 0,8.

Цей комплекс призначений для комбінатів великої продуктивно­сті (100 т м’яса за зміну і більше). Для м’ясокомбінатів продуктивніс­тю 50 т м’яса за зміну передбачено установку Р3-ФДУ, принцип дії та конструктивні особливості якої такі самі, як комплексу Я5-ФДБ.

В установках Р3-ФДУ і Я5-ФДБ є дві системи: одна для подріб­нення та сушіння, друга — для осадження продукту. Система по­дрібнення та сушіння складається з бункера-накопичувача, пе­редбаченого для накопичення шквари, робочої камери, сепарато­ра для відокремлення подрібнених часточок борошна від тих, що потребують додаткового подрібнення, теплогенератора для спалю­вання палива і утворення теплоносія. В систему осадження боро­шна входить батарейний циклон і вентилятор-димосос. Системи з’єднані між собою повітропроводами.

Установка працює таким чином. Знежирена волога шквара пі­сля видалення з неї електромагнітним сепаратором великих ме­талевих вкраплень надходить у бункер-живильник, звідки шне­ком рівномірно подається в робочу камеру. Потрапляючи на ножі, що обертаються, та розміщені на роторі дробарки, шквара подріб­нюється, розпилюється і надходить у сушильну камеру назустріч потоку гарячого повітря, яке подається із теплогенератора.

Вентилятор-димосос створює по всій системі розрідження, вна­слідок чого потік теплоносія рухається від теплогенератора через сушильну камеру до циклона, захоплюючи висушені й подрібнені часточки шквари. Ці часточки потрапляють у зону високої темпе­ратури, втрачають вологу і потоком теплоносія повертаються в ро­бочу камеру. В ній великі вологі часточки повторно подрібнюють­ся і знову викидаються в камеру сушарки, а дрібні, висушені теп­лоносієм, пневматично транспортуються в сепаратор, де вдаряю­чись об похилу стінку, втрачають кінетичну енергію. Великі (роз­міром понад 3 мм) часточки осаджуються в нижній частині сепа­ратора, а дрібніші захоплюються теплоносієм у циклон. Коли в нижній частині сепаратора осідає достатня кількість великих час­точок, під дією їх маси відкривається заслінка і вони висипаються в бункер-живильник. У ньому сухі часточки шквари змішуються з вологою шкварою і повертаються в робочу камеру. Борошно оса­джується в циклоні і через шлюзовий затвор вивантажується на конвеєр. Продуктивність установки Р3-ФДУ по м’ясо-кістковому борошну становить 400 — 500 кг/год.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+