Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.4.3. Загальна характеристика підприємства

Для проведення аналізу будь-якого підприємства сторонньому суб’єкту оцінювання потрібно насамперед з’ясувати найменування підприємства, його підпорядкованість, форму власності, територіаль­не розташування, адресу, основний вид діяльності тощо, тобто спочат­ку ознайомитися з господарюючим суб’єктом. Таке ознайомлення до­цільно здійснювати за наведеною нижче стандартною формою 1.Потім слід проаналізувати розміри (потенціал) підприємства за формою табл. 13.7. Установлюють і аналізують розмір валової про­дукції, що виробляється підприємством, обсяг реалізації, прибутко­вість або збитковість господарства, чисельність працюючих, розмір земельних ресурсів. З’ясовують, якою з галузей (рослинництвом чи тваринництвом) виробляється більша частка валової продукції сіль­ського господарства.

Таблиця 13. 7. Розміри сільськогосподарського підприємстваВажливим моментом оцінювання фінансового стану є аналіз ди­наміки та структури валюти балансу, що здійснюється за формою табл. 13.8. Цей аналіз дає найбільш загальні відомості про склад господарських засобів підприємства. За даними таблиці можна ви­значити співвідношення оборотних і необоротних активів господар­ства, частку грошових коштів і розрахунків у загальному обсязі ак­тивів. На цьому етапі також виявляють частку власного капіталу, довго- та короткотермінових зобов’язань у загальному обсязі госпо­дарських засобів.

Таблиця 13.8. Динаміка та структура валюти балансу

(розраховується на основі форми № 1 «Баланс підприємства»)


Оцінювання показників табл. 13.8 є початком аналізу фінансово­го стану підприємств. Надалі слід ґрунтовніше вивчити стан активів господарства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+