Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.2. Фактори навколишнього економічного середовища

Підприємство клієнта слід вивчати й аналізувати у контексті економічного середовища, з яким клієнт взаємодіє у процесі своєї діяльності.

Цілі і завдання аудиторської перевірки. Встановити вплив на розвиток бізнесу клієнта таких чинників:

— економічного розвитку держави в цілому;

— трудових ресурсів;

— соціально-культурного рівня населення;

— державного управління і регулювання;

— стану законодавчого і нормативного забезпечення в цілому;

— стану навколишнього природного середовища, розвитку ви­робничої інфраструктури;

— політичного розвитку країни.

У процесі вивчення впливу на підприємство клієнта зазначених факторів слід враховувати, що вплив не всіх чинників підприємство може змінити.

Аналіз слід проводити за методикою, наведеною у табл. 11. 2.

Таблиця 11. 2. Методика проведення аудиту й аналізу навколишнього економічного середовища

Етап перевірки

Джерело інформації

Процедура аудиту

X

2

3

4

1

Аналіз еко­номічного розвитку в цілому

Статистичні довідки у межах регіону, держави в цілому тощо

Аналіз і з’ясування ступеня впли­ву на бізнес клієнта таких факто­рів, як: економічна ситуація в цілому; рівень і тенденції соціаль­но-економічного розвитку; струк­тура і стан ринку; стан справ у бізнесі клієнта і в державі зага­лом; фінансова і податкова си­стеми держави; можливості інвес­тиційної діяльності з боку внут­рішніх та іноземних інвесторів

2

Аналіз

трудових

ресурсів


Аналіз стану трудових ресурсів і можливості їх використання у бізнесі клієнта за переліком: освіта; ринок праці; зайнятість і безробіття; ділові якості персона­лу; можливість підготовки і пере­підготовки трудових ресурсів

3

Аналіз соці­ально-куль­турного рівня населення


Аналіз впливу на бізнес клієнта; структури суспільства (класи, етнічні і національні групи, роз­поділ доходів); смаки спожива­чів; соціальні, політичні і куль­турні традиції; громадські орга­нізації, включаючи профспілки, їх роль І вплив

4

Державне управління і регулюван­ня

Конституція Украї­ни, законодавчі й нормативні акти, Цивільний та Податковий кодекси

Аналіз впливу на розвиток біз­несу клієнта: профілю і джерел влади, її стабільності; економіч­ної політики, включаючи і полі­тику регіонального розвитку; планування, регулювання; си­стеми національного фінансово- економічного контролю; систем оподаткування; державних орга­нів і місцевого самоврядування1

2

3

4

5

Аналіз стану законодав­ства Інформа­тивного за­безпечення


Аналіз залежності розвитку біз­несу клієнта від стану законо­давчої і нормативної бази дер­жави

6

Аналіз нав­колишнього природного середовища і виробничої інфраструк­тури


Встановлення впливу на розви­ток бізнесу клієнта: стану нав­колишнього природного середо­вища, його забруднення і необ­хідності захисту; транспортних можливостей і розвитку засобів зв’язку; комунальних послуг і технічних служб; можливостей вирішення житлової проблеми

7

Аналіз полі­тичного розвитку


Аналіз можливого впливу на роз­виток бізнесу клієнта: політичної системи; політики та управління


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+