Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4. Виробництво продукції вівчарства

У трикомпонентній системі виробництва продукції овець техно­логія забезпечує реалізацію спадкових задатків продуктивності тва­рин і організаційну упорядкованість та практичну доцільність ви­робничого процесу на основі їх біологічних особливостей і природно- економічних умов конкретного господарства. Технологія виробницт­ва продукції овець, як і будь-яка технологія, включає два підрозді­ли: спосіб виробництва і процес виробництва.

Спосіб виробництва — це принципова схема одержання про­дукції певного виду та якості, що ґрунтується у вівчарстві на зако­номірностях онтогенезу тварин і спадкових задатків овець щодо конкретного виду продуктивності. Елементарна одиниця способу виробництва — пара овець у безперервному часі зміни поколінь і виробничого використання. У технологічному аспекті тут головне — закономірності відтворення овець у повному онтогенетичному зна­ченні, а також особливості годівлі тварин, утримання, отримання і переробки продукції.

Процес виробництва — це одержання за відомим способом ви­робництва певної кількості продукції овець за мінімальних затрат праці, витрат енергії, матеріальних і грошових засобів; опти­мальних умов праці й побуту людей; максимального збереження та поліпшення природних умов навколишнього середовища. Елемен­тарна одиниця процесу виробництва — стадо овець. Тому під час організації виробництва певної кількості продукції вирішують пи­тання про розмір стада, статеві й вікові групи, структуру стада, роз­мір виробничих груп (отар) овець різного віку та статі, рух поголів’я, підготовку й проведення виробничих процесів відтворення стада (парування, ягніння, вирощування ягнят, відлучення ягнят від вів­цематок, вирощування молодняку, вибракування і поповнення до­рослого поголів’я), виробничу систему годівлі, утримання й догляду тварин різних статевих і вікових груп та отримання й переробку продукції овець.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

7.4. Виробництво продукції вівчарства