Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6.3. Приймання тварин за масою і якістю м’яса

Оцінювання м’ясних властивостей тварин за живою масою і вгодованістю має істотні недоліки, які часто призводять до пересо­ртування, неправильного визначення вгодованості і, отже, не ві­дображує дійсну вартість худоби, що надходить на забій.

Досконалішою системою оцінювання м’ясних властивостей є приймання худоби за масою і якістю м’яса. За цією системою тва­рин приймають на м’ясокомбінати в більшості країн Європи і сві­ту. Нині в Україні діють Єдині правила здавання — приймання худоби і розрахунків за неї за масою та якістю м’яса, якими керу­ються м’ясопереробні підприємства. Приймання і сортування тва­рин здійснюють так само, як і за живою масою, за винятком ви­значення вгодованості. Прийняті за кількістю голів партії худоби, розсортовані на групи, розміщують у загонах із збереженням на­лежності худоби господарствам-здавачам. Принциповою відмінні­стю системи приймання худоби за масою і якістю м’яса від при­ймання худоби за живою масою є оплата дійсної продукції — м’яса, а не живої маси. Ця система має багато переваг. Так, уне­можливлюються недобори м’яса внаслідок перегодівлі худоби пе­ред здаванням, а це, в свою чергу, веде до скорочення витрати кор­мів, уникнення конфліктних ситуацій між здавачами і приймаль­никами в зв’язку із забезпеченням повного збереження належнос­ті худоби і одержаного після її переробки м’яса відповідним зда­вачам. Здавання худоби за забійною масою стимулює господарства на вирощування тварин високих кондицій.

У приймальній квитанції приймальник проставляє відмітку про кількість прийнятих тварин із зазначенням часу їх переробки. Один примірник квитанції передається здавачу (власнику).

На кожну групу худоби, яка розміщується в загоні, складають картку. В ній зазначають кількість голів, назву господарства- постачальника, намічений час переробки, а для свиней і спосіб пе­реробки. Картка має зберігатися в спеціальному ящику, прикріп­леному до огорожі загону. Вгодованість худоби за якістю м’яса, отриманого після забою, визначають відповідно до чинних стандар­тів та інструкцій щодо клеймування м’яса. Після забою тварин складається накладна на м’ясо, за якою здійснюються розрахунки.

Ця система передбачає ритмічну доставку худоби за чітким графіком, без тривалого утримання на скотобазі, а також широкий розвиток мережі доріг, що забезпечує безперебійну доставку худо­би здавачами на підприємства.

Після підписання здавачем і приймальником товарно-тран­спортних відомостей і приймальної квитанції м’ясокомбінат несе відповідальність за збереження тварин, дотримання технічних інструкцій з передзабійного утримання тварин і своєчасний забій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+